Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 september 2022 kl 16:35

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Här kan du läsa en sammanfattning av utvalda ärenden från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens senaste sammanträden.

Anslutningen till Käppalaverket

Den 17 augusti beslutade kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges tidigare beslut och underteckna avtalet med i Käppalaförbundet inför den framtida anslutningen till reningsverket.

Vid mötet den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att återremittera förslaget om höjning av VA-taxan. Förslaget var att höja VA-taxan med 30 500 kronor till 91 100 kronor, och brukningstaxan med 5 procent, i syfte att finansiera anslutningen till Käppalaverket. Ärendet skickas tillbaka för ytterligare komplettering genom en så kallad minoritetsåterremiss.

Kommunfullmäktige godkände Knivstavattens investeringsbeslut och beslutade att Knivsta kommun ska ingå borgen för Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om drygt 653 miljoner kronor samt därpå löpande räntor och kostnader. Bakgrunden är att Knivstavatten AB ska anlägga en överföringsledning mellan Knivsta och Märsta samt pumpstationer. Projektets totala kostnad uppskattas till 550 miljoner kronor. Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Johan Helenius (SD), Monika Lövgren (SD), Tommy Ericson (SD) och Hans Nyberg (SD) reserverade sig.

Läs protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti. Länk till annan webbplats.

Läs protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti. Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti. Länk till annan webbplats.

Nytt från kommunstyrelsen 29 augusti

Ändrade regler för föreningsbidrag

Kommunstyrelsen antog ändrade krav och regler för föreningsstöd i Knivsta kommun. Exempelvis ändras åldersspannet för bidragsberättigade barn och ungdomar till 0-25 år, istället för 5-25 år. Antalet bidragsformer för pensionärsföreningar reduceras från fem till två: grundstöd och aktivitetsstöd. Förändringen ska ge förenklad administration för både föreningar och förvaltning, men inte påverka bidragens totala omfattning. För ridsportsanläggningar införs ett särskilt ridsportstöd, som ska bidra till långsiktighet för ridsporten.

Fortsatt medfinansiering av Upplandsbygd

Ett nytt avtal om medfinansiering av Upplandsbygd lokalt ledd utveckling ska tecknas för perioden 2023-2027. Upplandsbygd är ett så kallat Leaderområde som via Jordbruksverket tilldelas pengar från EU-fonder. För att ta del av pengarna krävs en offentlig medfinansiering om 33 procent. Kommande medfinansiering blir beloppsmässigt högre än tidigare, eftersom Knivsta har fått fler invånare. Deltar sedan tidigare gör kommunerna Sigtuna, Uppsala och Östhammar, och för kommande programperiod även Vallentuna kommun.

Ledamotsinitiativ om Skottlandsmodellen

Kommunstyrelsen biföll ett ledamotsinitiativ från Göran Nilsson (M) om att kommunen ska undersöka om den så kallade Skottlandsmodellen (Getting it right for every child, GIRFEC) kan användas i det förebyggande arbetet mot utsatthet hos barn och unga i Knivsta. Skottlandsmodellen syftar till att ge skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att ge barnen stöd i ett tidigt skede.

Ändrade planbesked

2016 gavs positivt planbesked och planuppdrag för fastigheten Gredelby 2:113. Intressenten vill inte gå vidare och kommunstyrelsen beslutade därför att avsluta planärendet.

Kommunstyrelsen beslutade att inte inleda planarbete på Trunsta 3:2 och ärendet avslutas. Markanvisning för området gavs i april 2016, och positivt planbesked och planuppdrag i oktober 2016. Markanvisningen förnyades 2018 och ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet inkom 2020, vilket då inte gjordes. Det är därför inte aktuellt att planlägga fastigheten.

Upphävning av beslut om förtätning i centrala Knivsta

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva ett beslut från 2016 om att pröva ett antal ytor i centrala Knivsta för bostadsändamål, eftersom förutsättningarna för detta har förändrats.

Läs om fler beslut i protokollet från kommunstyrelsemötet 29 augusti. Länk till annan webbplats.

Läs kallelser och handlingar från kommunstyrelsemötet 29 augusti. Länk till annan webbplats.

Nytt från kommunfullmäktige 31 augusti

Valärenden

Flera valärenden togs upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti. Bland annat entledigades kommunalrådet Lennart Lundberg (KNU) från uppdraget som andra vice ordförande i kommunstyrelsen och Matilda Hübinette (KNU) valdes till samma uppdrag för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31.

Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde

Kommunfullmäktige antog ändrade avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde. Ändringarna handlar bland annat om att avgifterna för hemtjänsten delas upp i omvårdnads- respektive serviceinsatser. Pontus Lamberg (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström reserverade sig mot beslutet.

Läs om fler beslut i protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti. Länk till annan webbplats.

Läs kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti. Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 31 augusti. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 14 september 2022