Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fokusråd Knivsta 2035

Mellan 1 juni och 15 september bjöd kommunen in till medborgardialog om den stadsutvecklingsstrategi som kommunen arbetar med inom ramen för Utvecklingsprogram Knivsta 2035. Under dialogperioden kunde alla som bor och verkar i Knivsta vara med och lämna synpunkter. Som en del av dialogen genomförde kommunen också ett fördjupat fokusråd inom ramen för Medborgarrådet. Här kan du ta del av information om Fokusråd 2035 och se den samlade dokumentationen från samtalen.

Fokusrådet Knivsta 2035 är avslutat

Det fördjupade fokusrådet om förslaget till stadsutvecklingsstrategin är avslutat. Dokumentationen är sammanställd, och utgör en del av underlaget i det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsstrategin.

Ta del av den samlade dokumentationen från Fokusråd 2035 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nu pågår arbetet med ett omarbetat förslag

Arbetet med ett omarbetat förslag till stadsutvecklingsstrategi pågår. Kommunens projektgrupp och förtroendevalda politiker arbetar tillsammans med att undersöka hur de olika synpunkterna kan tas med in i strategiförslaget. Målet är att det nya förslaget ska presenteras för Knivsta kommunfullmäktige för antagande under vintern.

Dialogredogörelse tas fram

Du som bor och verkar i Knivsta kommun kommer att kunna ta del av hela dialogprocessen i en så kallad dialogredogörelse. I den kommer du att kunna se inkomna synpunkter, ta del av svar och tankar från projektgruppen för Knivsta 2035 och läsa mer om hur förtroendevalda politiker och tjänstepersoner på kommunen har beaktat de inkomna synpunkterna i arbetet med det nya förslaget. Dialogredogörelsen kommer att ingå i det underlag som de förtroendevalda i Knivsta kommunfullmäktige får inför beslut om antagande av Stadsutvecklingsstrategi 2035.

Se vad som händer just nu i arbetet med förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Mer om det fördjupade fokusrådet

Fokusrådet om förslag till stadsutvecklingsstrategi är det första som kommunen genomfört inom ramen för Medborgarrådet, och ett fortsatt gemensamt lärande i hur vi kan utveckla formerna för medborgardialog i Knivsta kommun.

Det fördjupade fokusrådet var ett komplement till övriga dialogaktiviteter under den medborgardialog som som genomfördes mellan 1 juni och 15 september 2021.

Syfte

När två nya stadsdelar ska planeras och utvecklas är det mycket att ta ställning till. Stadsplanering är en komplex process som rymmer många och ibland stora frågor. De två nya stadsdelarna ska formas på ett sätt så att de blir trivsamma, trygga och inte minst miljömässigt hållbara att bo i, både för oss som bor här idag och för framtida generationer.

Det finns ett värde i att träffas och fördjupat samtala kring ett eller flera av dessa stadsutvecklingsområden. Perspektiven är flera och det finns inte alltid enkla svar. Genom att genomföra ett fokusråd inom ramen för Medborgarrådet ville vi på Knivsta kommun få del av tankar och reflektioner från några knivstabor.

Formerna för fokusrådet

Det fördjupade fokusrådet var en fortsättning på den enkät till Medborgarrådet som projektet Utvecklingsprogram Knivsta 2035 genomförde under hösten 2020. Enkäten rymde frågor om vad Medborgarrådets deltagare vill se mer av i framtidens Knivsta, och i de två nya och hållbara stadsdelarna. Enkätsvaren har värdefulla och till stor hjälp i arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035 för två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle.

I Fokusrådet deltog 25 personer från Medborgarrådet. Samtalen fördes i mindre grupper.

Dialog kring tematiska områden

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi innehåller sju olika tematiska områden. En enkät till Medborgarrådets deltagare visade att de tre områden man framför allt var intresserad av att diskutera är:

  • Grön infrastruktur – hur grönska, växtlighet och natur ska ta plats i de två stadsdelarna
  • Bostadsförsörjning – hur utbudet av olika bostäder ska se ut i de två stadsdelarna
  • Social hållbarhet – hur vi ska planera för ett tryggt och trivsamt liv för alla åldrar i de två stadsdelarna

Övriga områden i förslaget till stadsutvecklingsstrategi är:

  • Hållbar mobilitet – hur transporter ska ske på ett effektivt och hållbart sätt i de två stadsdelarna
  • Näringsliv – hur förutsättningarna för företagare och näringsliv ska se ut i de två stadsdelarna
  • Kulturmiljö – hur vi ska ta hand om och hantera våra befintliga kulturmiljöer i de nya stadsdelarna
  • Energi och klimat – hur vi ska arbeta för att nå målet minska den negativa påverkan som vårt samhälle har på klimatet, och bygga hållbart, i de två stadsdelarna

Urval

Rekryteringen till det stora medborgarrådet bygger på det egna intresset av att vara med. Alla över 16 år är välkomna och kommunen gör inget representativt urval i den rekryteringen.

Urvalet till det fördjupade fokusrådet görs utifrån de av medborgarrådets deltagare som anmält intresse av att delta. Målet är en slumpvist utvald och representativt sammansatt grupp, utifrån tidigare beslutade kategorier.

Nedan beskriver vi hur vi gjort urvalet till det fördjupade fokusrådet om stadsutvecklingsstrategin för västra Knivsta och Alsike.

Urvalsmetod till det fördjupade fokusrådet

Efter en förfrågan anmälde 171 av Medborgarrådets deltagare intresse för att vara med i det fördjupade fokusrådet. Inom denna grupp genomförde vi ett första urval och satte samman en grupp om 36 personer, som vi skickade ut en konkret förfrågan om deltagande till.

Av dessa 36 personer tackade 25 personer ja.

Vi gick då vidare med ett andra urval och bjöd in ytterligare 17 personer. Eftersom det saknades viss representation från landsbygden gick också en extra inbjudan ut till personer där.

Efter det andra urvalet tackade ytterligare 16 personer ja till att delta.

Gruppen för det första fördjupade fokusrådet uppgick därmed till 41 personer. Av dessa valde 25 personer att delta.

Vi har i möjligaste mån eftersträvat en slumpvist utvald och representativt sammansatt grupp utifrån kommunens befolkning, i förhållande till tidigare beslutade kategorier: bostadsområde, ålder och kön.

En idealt representativ grupp baserad på befolkningsstatistik från år 2020 har tjänat som modell för urvalet.

De 171 personer som anmält intresse har förts in i Excel-listor utifrån tidigare beslutade kategorier: område, ålder och kön. Till exempel har kvinnor från Alsike i åldern 45-65 år lagts i en lista, och män från Alsike i samma ålder i en annan och så vidare. Ur listorna har vi slumpat ut aktuellt antal från varje kategori. För slumpningen har Excel-funktionen SLUMP ( =SLUMP()) använts.

Resultat

Urvalet gav en relativt representativ grupp i förhållande till befolkningsstrukturen. I någon kategori med få deltagare kunde det skilja sig vad gäller kön på deltagarna.

Slumpning av deltagare har inte varit möjlig i kategorier med få deltagare, beroende på att antalet intresseanmälningar varit för få. Där har de som anmält intresse istället direkt kommit med i fokusrådet.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 november 2021