Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekonomisk analys

Här har vi sammanfattat den ekonomiska analysen från Årsredovisningen 2018. Här hittar du bland annat 2018 års resultat, finansiella nyckeltal och uppgifter om skatteintäkter och utgifter.

Resultaträkning

Resultaträkning (förra årets resultat inom parantes)

Tusen kronor

2018

2017

Verksamhetens intäkter

253 903

(291 522)

Verksamhetens kostnader

- 1 272 211

(- 1 223 774)

Avskrivningar

- 50 284

(-47 455)

Verksamhetsresultat

- 1 068 592

(- 979 707)

Skatteintäkter

909 003

(857 854)

Kommunalekonomisk utjämning

131 538

(114 128)

Finasiella intäkter

16 252

(5 960)

Finasiella kostnader

- 6 532

(- 6 565)

Årets resultat

-18 330

(-8 329)

Finansiella nyckeltal

  • Utdebitering per skattekrona: 20,91 kronor
  • Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag: 101,8 procent
  • Nettoinvesteringar: 27,2 miljoner kronor
  • Låneskuld: 80 miljoner kronor
  • Soliditet, eget kapital i procent av tillgångar: 46,0

Årets resultat 2018

Årets resultat blev -18,3 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året var 5,4 miljoner kronor. Resultatet för 2018 är negativt och motsvarar -1,8 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter ökade med 51,1 miljoner kronor, drygt 6 procent jämfört med 2017. Orsaken är främst ett ökat antal kommuninvånare och skattetillväxt, beroende på ökad sysselsättningsgrad.

Intäkter förutom skatteintäkter

Under 2018 minskade de externa intäkterna med 12,9 procent, cirka 37,6 miljoner kronor, till 253,9 miljoner kronor. Främsta orsaken är att intäkterna från försäljning av mark minskade med 29 miljoner kronor jämfört med 2017.

Kostnader

Kommunens kostnader har ökat med 4,0 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet (skola/förskola) för, medan vård och omsorg står för drygt en fjärdedel. Dessa verksamheter påverkas till stor del av befolkningsökningar.

Nettokostnaderna för skola/förskola har ökat med 10,5 procent; det beror på att kommunen har fått fler förskolebarn och grundskoleelever, och under året tillkom Adolfsbergsskolan och Lustigulla förskola.

Kostnaderna för vård och omsorg har ökat med 3 procent – det följer den allmänna kostnadsutvecklingen men inom verksamheten finns det variationer.

Nämndernas nettokostnader och resultat


Nämndernas nettokostnader och resultat exklusive finansförvaltningen, miljoner kronor
Kommunstyrelsens verksamheter10,9
Samhällsutvecklingsnämnden4,4

Samverkansnämnden

1,6

Socialnämnden

5,4

Utbildningsnämnden

-3,5

Bygg- och miljönämnden

-2,0

Revision

0

Överförmyndarnämnden

-0,1

Valnämnden

0,1

Resultat

16,8

 

Nämndernas resultat 2018 innebär ett överskott på 16,8 miljoner kronor.

Samhällsutvecklingsnämnden huvudsakliga överskott förklaras av gatuverksamheten men även mindre verksamheter som vindkraftverket och natur- och parkvård gör överskott.

Kommunstyrelsen gjorde ett överskott 10,9 miljoner vilket har flera orsaker. En av dem är att avsatta medel för Knivsta Centrum för idrott och kultur inte har nyttjats eftersom anläggningen fortfarande är under byggnation. Avsatta resurser för projekt har på grund av förseningar inte kunnat användas fullt ut under året.

Socialnämndens överskott förklaras huvudsakligen av överskott i flyktingverksamheten. Under året erhålls en högre intäkt från Migrationsverket avseende fordringar från tidigare års verksamhet. Inom individ och familjeomsorgen är resultatet negativt, kostnaden för placeringar ligger på en fortsatt hög nivå.

Fördelning av verksamheternas kostnader

Fördelning av verksamheternas kostnader

Procent


Personal

41

Köpta tjänster

28

Försörjningsstöd

1

Övriga bidrag

2

Fastighetskostnader

14

Övriga verksamhetskostnader

11

Avskrivningar och ränta

3

Kommunen köper en hel del verksamhet från privata entreprenörer och andra kommuner. Exempel på ”köpta tjänster” är drift av särskilda boenden, gymnasieskolan, vuxenutbildning, friskolor, enskilda förskolor och avfallshanteringen. I ”övriga bidrag” ingår bland annat stödet till studieförbunden.

Investeringar

Kommunen bruttoinvesterade 2018 för 31,1 miljoner kronor. Investeringsbidraget uppgick till 4 miljoner kronor. Infrastrukturinvesteringarna uppgick totalt till 12 miljoner, varav exploateringen utgör 2,7 miljoner. Investeringar i nya Adolfsbergsskolan var 6,3 miljoner kronor.

Investeringar per nämnd

Investeringar per nämnd

Miljoner kronor


Kommunstyrelsen

5,2

Samhällsutvecklingsnämnden

9,3

Exploatering

2,7

Samverkansnämnden

4,7

Bygg- och miljönämnden

0,7

Utbildningsnämnden

7,8

Socialnämnden

0,7

Kommunens medarbetare

Vid utgången av 2018 hade Knivsta kommun 996 månadsanställda, omräknat till årsarbetare. Antalet månadsanställda totalt var 1 056 medarbetare, vilket omfattar både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Timavlönade medarbetare uppgick till 108 medarbetare, omräknat till årsarbetare.

Könsfördelning bland tillsvidareanställda i kommunen var 81 procent kvinnor och 19 procent män. När det gäller chefer var fördelningen 75 procent kvinnor och 25 procent män. Kvinnors medianlön utgjorde 96 procent av männens medianlön i Knivsta kommun. Året innan (2017) var skillnaden 1,01 procent till kvinnornas fördel.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen uppgick 2018 till 6,7 procent, jämfört med 5,9 procent för året innan. Variationen inom kommunens verksamheter är stor. Vård- och omsorgskontoret hade en sjukfrånvaro på 8,3 procent under 2018 medan Kultur- och fritidskontorets sjukfrånvaro var 1,8 procent

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 december 2019