Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutar om mål och uppdrag för respektive nämnd/styrelse. Målen är kopplade till kommunens Vision 2025 och anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur nämnder ska bidra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och relevanta styrdokument arbeta fram egna mål.

Här redovisar vi måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges beslutade mål för 2018. Du kan läsa mer i Årsredovisningen för 2018.

Vision

Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med invånaren i centrum.

Hållbar utveckling

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling där vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra:

  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, det vill säga en god livskvalitet till alla.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet.
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling, eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål.

I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framför allt om vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen.

Mål 1. Kvalitetsmål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus

Styrning och ledning (verksamhetsstyrning)

1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm – målet är uppnått.

Invånarperspektiv

1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt – målet är delvis uppnått.
1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information – målet är uppnått.

Medarbetarperspektiv

1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten – målet är delvis uppnått.

Mål 2. Social hållbarhet

Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt, vara en bra kommun att bo och växa upp i

2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt - målet delvis uppnått.
2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska - målet är uppnått.
2:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet - målet är delvis uppnått.
2:4 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet - målet är delvis uppnått.

Mål 3. Ekologisk hållbarhet

Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet

3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle – målet är uppnått.
3:2 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka – målet är uppnått.

Mål 4. Ekonomisk hållbarhet

Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande

4:1 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning – målet är inte uppnått.
4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap – målet är inte uppnått.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 december 2019