Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mål och budget 2020

Mål och budget 2020 fastställdes av kommunfullmäktige den 18 september 2019.

Utmaningar under året

Den stora utmaningen för landets kommuner är den demografiska utvecklingen
i Sverige. Andelen äldre blir allt större samtidigt som andelen yngre
också växer. Andelen arbetsför befolkning blir däremot allt mindre - med
andra ord behöver färre människor försörja fler. Det här är en ekvation som
inte går ihop och därför jobbar kommunerna generellt med att se över sitt
uppdrag, titta på ambitionsnivåer och se över vad som är kärnverksamhet.

Knivsta kommun har ett ekonomiskt underskott från tidigare år. Genom
försäljningen av kvarteret Virkesladan är det underskottet till stora delar
reglerat. Viktigt är också att alla verksamheter kan uppnå en ekonomi i
balans för att kommunen på lång sikt ska nå ekonomisk hållbarhet.

Sammantaget har det här lett till en stram budget för 2020.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del, 57 procent, av budgeten till utbildningsnämnden.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 24 procent av budgeten.

Andra områden som kommunen ansvarar för är till exempel räddningstjänst, kultur och fritid, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och underhåll av gator och vägar.

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året, inklusive avskrivningar, är budgeterad till cirka 1,5 miljarder kronor. Här ingår bland annat löner till anställda, hyra av lokaler och köp av verksamhet som platser på fristående förskolor och omvårdnadsboende samt på gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som Knivstabo med genom den skatt du betalar. I budget 2020 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till drygt 1,1 miljarder kronor - en ökning med 1,4 procent jämfört med föregående budgetår.

Skattesats

2020 ligger den kommunala skattesatsen kvar på 21 kronor och 61 öre per intjänad hundralapp.

Övriga intäkter

Utöver detta får kommunen in externa intäkter i form av statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall – sammanlagt 314 miljoner kronor.

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 12,1 miljoner kronor för 2020. Överskottets främsta syfte är att finansiera framtida investeringar.

Investeringar

Under 2020 avsätts 42 miljoner kronor för investeringar i gator och vägar. Sammanlagt 12 miljoner kronor avsätts för investeringar inom Kultur och fritid – det handlar bland annat om anläggning av fotbollsplan, utveckling av elljusspåret samt utrustning i Knivsta Centrum för idrott och kultur. 38 miljoner kronor avsätts till investeringar för exploatering av mark; pengar som kommunen kommer få tillbaka vid en försäljning av marken. Totalt finns det 140,4 miljoner kronor avsatta för investeringar under 2020.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en resolution som är antagen av FNs generalförsamling. Det är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle och den rymmer 17 globala mål för en hållbar framtid. Sverige har som målsättning är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

Kommunstyrelsen i Knivsta har beslutat att driva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och genomsyra alla kommunens verksamheter.

Under budgetåret 2020 fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 så att de globala målen blir mer styrande i Knivsta kommun.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030.

Värde

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet.

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans
Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad
Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.

Bo och trivas

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare.

Mål 4. I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationernas erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet
Mål 5. Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.
Mål 6. Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Växa

I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden.

Mål 7. Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.
Mål 8. Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.
Mål 9. Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Värna

Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.

Mål 10. Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet optimeras.
Mål 11. Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun.

Vision 2025

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren:

Knivsta - där framtiden bor

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för både boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Läs mer och ta del av det som berör dig

Det är kommunstyrelsen och de olika nämnderna som styr den dagliga verksamheten. De sammanträder ungefär en gång i månaden. Handlingar och protokoll kan du ta del av här på webben. Det går också bra att sitta med och lyssna. Både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna (utom bygg- och miljönämnden) har öppna sammanträden.

Läs mer

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2022