Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mål och budget 2021

Mål och budget 2021 fastställdes av kommunfullmäktige den 23 september 2020.

Utmaningar under året

Det råder stor osäkerhet kring hur stora de negativa effekterna av den pågående pandemin blir på samhällsekonomin och skatteintäkterna. Riksdagen har under 2020 fattat flera beslut som påverkar kommunens ekonomi, däribland förändrade statsbidrag och olika regeländringar. Det som står klart är att kommunen behöver fortsätta arbeta för en ekonomi i balans och vidta långsiktiga åtgärder.

Kommunens ekonomi påverkas också av ett omarbetat kommunalt utjämningssystem, planerade skattesänkningar, investeringsbehov, nya lokaler främst inom idrott- och kulturområdet, samt ekonomiska obalanser.

Dessutom har pandemin inneburit förändrade beteenden och efterfrågan på kommunala insatser främst inom vård och omsorg. Hur det kommer påverka kommunens verksamhet och ekonomi i framtiden är oklart. I och med detta uppstår en utmaning att nå överskottsmålet som för närvarande ligger på 1 procent av skatter och intäkter. En osäkerhet finns även kring befolkningstillväxten och även kring exploateringsvinster samt utvecklingen av de statliga bidragen.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del av budgeten till utbildningsnämnden – 57 procent.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 25 procent av budgeten.

Andra områden som kommunen ansvarar för är till exempel räddningstjänst, kultur och fritid, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och underhåll av gator och vägar.

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året, inklusive avskrivningar, är budgeterad till 1,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 41 miljoner kronor mot föregående budgetår. Här ingår bland annat löner till anställda, hyra av lokaler och köp av verksamhet som platser på fristående förskolor och omvårdnadsboende samt på gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som knivstabo med genom den skatt du betalar.

Skattesats

2021 kommer skattesatsen ligga på 21 kronor och 51 öre per intjänad hundralapp. Det är en sänkning med 10 öre mot föregående budgetår. Det finns en uttalad ambition från den politiska majoriteten att sänka skatten med ytterligare 60 öre under 2022-2024.

I budget 2021 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,2 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 45 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår, detta trots en skattesänkning med 10 öre. Orsaken till ökningen är höjningen av de generella statsbidragen. Avsikten med höjningen är att regeringen vill kompensera kommunsektorn för det skattebortfall som pandemin medfört, men även att stimulera den svenska ekonomin för att motverka en försvagad ekonomisk konjunktur.

Utöver detta får kommunen in externa intäkter i form av riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall – sammanlagt 311 miljoner kronor .

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2021. Det finansiella målet uppgår till 1,0 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Investeringar

De största investeringarna ligger inom samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för exploatering och kommunens infrastruktur. 36,5 miljoner sätts av till gator och vägar, bland annat för medfinansiering av den kommande gång- och cykelvägen mellan Vassunda och Uppsala. 68 miljoner avsätts till investeringar för exploatering av mark, framför allt i Västra Knivsta, Ar, Alsike och Sågen/Centrum; pengar som kommunen kommer få tillbaka vid en försäljning av marken. Totalt finns det 130,9 miljoner kronor avsatta till investeringar för 2021.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en resolution som är antagen av FNs generalförsamling. Det är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle och den rymmer 17 globala mål för en hållbar framtid.

Sverige har som målsättning att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Kommunstyrelsen i Knivsta har beslutat att driva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och därigenom genomsyra alla kommunens verksamheter.

Under budgetåret 2021 fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 ännu tydligare i kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från kommunens vision, den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Målstrukturen har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. I budgeten kan du läsa mer om vilka indikatorer som används för att mäta hur målen uppfylls, hur utfallet varit tidigare år och vilket mål som satts för 2021.

Värde

 • Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans
 • Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad
 • Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.

Bo och trivas

 • I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationernas erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet
 • Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.
 • Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

Växa

 • Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.
 • Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.
 • Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Värna

 • Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet optimeras.
 • Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun.

Vision 2025

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren:

Knivsta - där framtiden bor

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för både boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Läs mer

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 december 2022