Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kommunreformen 1971 - Knivsta blir en del av Uppsala kommun

Allt fler människor flyttade till städerna och i början av 1960-talet ansåg staten att många kommuner hade blivit för små. En ny utredning föreslog att 300 kommuner skulle bildas genom sammanslagningar, antingen frivilligt eller genom tvång. Knivsta kommun bildade tillsammans med Uppsala stad och sex andra storkommuner Uppsala kommun 1971.

1952 års kommunreform påverkade inte städerna. Administrativt var det fortfarande skillnader i regler och befogenheter mellan kommuner och städer. Samtidigt fortsatte befolkningsomflyttningen från landsbygd in till städerna och från glesbygd till tätort. Redan i början av 60-talet ansåg staten att många kommuner blivit för små.

En ny utredning tillsattes 1962. Utredningen skulle göra en ny bedömning av lämplig kommunstorlek men också ta hänsyn till näringsgeografiska och befolkningsmässiga rörelsemönster. Utredningens slutliga förslag var att 300 kommunblock skulle bildas, vilka på sikt, genom frivilliga sammanslagningar, skulle bilda nya enhetskommuner. I det förslaget ingick att Knivsta skulle införlivas i Uppsala kommunblock. Därmed skulle kommunen byta länsgräns samtidigt och knytas närmare en större stad.


Intresset för frivilliga sammanslagningar var dock, precis som innan, lågt. Därför ändrades den statliga linjen och frivilligheten ersattes med ett tvång. Kommunerna skulle nybildas, antingen från 1 januari 1971 eller 1 januari 1974.

Reaktionerna i Knivsta

År 1968 tillsatte kommunfullmäktige i Knivsta en snabbutredning för att se över möjligheten att antingen ansluta sig till Sigtuna eller Uppsala stad. Kommittén konstaterade att Knivsta var en ort i stark expansion men med begränsad möjlighet att klara den snabba utvecklingen själv. Att ingå i Uppsala kommun skulle innebära mer resurser för att möjliggöra den fortsatta lokala utvecklingen. Att frivilligt ingå i Uppsala kommun innebar också att man slapp tvingades införlivas i en kommun 1974.

Bland allmänheten fanns inte något större motstånd mot att ingå i Uppsala. Man såg fördelar med att få tillgång till sjukhus och vårdcentraler på närmare håll. Likaså såg man det naturligt att bli en del av Uppsala när de flesta ändå åkte till staden för att uträtta ärenden eller vid större handel. 16 december 1968 biföll därför fullmäktige förslaget till sammanslagning med Uppsala. Tillsammans med Uppsala stad och sex andra storkommuner bildades Uppsala kommun 1971.

Utvecklingen i Uppsala kommun

Den nya, betydligt större kommunen var dock inte helt utan konflikter. För att möta en kritik som över tiden växte sig starkare om allt för stor centralisering skapade Uppsala lokala råd, varav ett motsvarade Knivsta. 1982 inrättades Knivsta-Gottsunda som kommundelsnämnd som ansvarade för barnomsorg, grundskola, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt vissa delar av fritids- och kulturfrågor. Systemet med kommundelsnämnder användes av Uppsala kommun fram till Knivsta kommun bildades 2003.

Ledamöterna i Knivsta kommunfullmäktige vid det sista sammanträdet i december 1970 - innan sammanslagningen med Uppsala.

Ledamöterna i Knivsta kommunfullmäktige vid det sista sammanträdet i december 1970 - innan sammanslagningen med Uppsala. Här ser vi tidiga kvinnor i Knivsta politiken. Sittande från vänster: Vera Wåhlin, Svea Brunnberg, Irma Kjällström, Svea Ljungberg och Margit Almgren.

Berättelser från Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 februari 2023