Till undermeny Karta Kontakt

Avfall och återvinning

"Det finns inget avfall - bara resurser" 

Knivsta kommun har ansvar för att ditt hushållsavfall tas om hand. Tillsammans med inhyrda entreprenörer ser vi till att avfallshanteringen Matavfallspåse som ligger nerfungerar.

Det sker bland annat genom sophämtning, utvinning av energi och tillverkning av biogas från restavfall och matavfall, samt verksamhet vid vår Kretsloppspark.

Mycket kan du göra själv. Matavfall, grovsopor, förpackningar och kasserade möbler är exempel på vad varje hushåll har ansvar för att hantera på ett bra sätt. Mer information hittar du under Källsortering och återvinning och Knivsta Kretsloppspark.

Plockanalyser av hushållsavfall

2019-04-09
Kommunen utför under året sorteringskontroller vid fastigheter där översopor eller felsorterat avfall inrapporterats. Syftet är att informera om betydelsen av att sortera på rätt sätt så att återvinningsbara produkter, som förpackningar och returpapper, kan återföras till kretsloppet istället för att eldas upp i förbränningsanläggning. Om avfallet inte sorteras rätt innebär det ökade behandlingskostnader för kommunen vilket på sikt kan medföra en höjd avfallstaxa.

Har du frågor om hur plockanalyserna går till kan du vända dig till avfallschef Tomas Colm på e-post: tomas.colm@knivsta.se eller via kommunens växel 018-34 70 00.

Återvinningsstation

Alla hushåll ska sortera

2019-03-28
Hushållen, det vill säga alla invånare, är enligt lag (Avfallsförordningen 2011:927) skyldiga att sortera ut sina förpackningar, returpapper, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till återvinning. I Knivsta kommun finns vår Kretsloppspark som tar emot alla dessa fraktioner, se sidan Knivsta Kretsloppspark i vänsterspalten.

Det finns även sju stycken återvinningsstationer för förpackningar och tidningar inom kommunen, se fliken Återvinningsstationer under rubriken Källstortering och återvinning. Dessa stationer drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (Fti AB). Har du synpunkter på tömning eller städning av stationerna kan du anmäla detta på deras hemsida; ftiab.se.

Återbruket öppet för hämtning av återanvändbara prylar

Kommunen har ett samarbetsavtal med Erikshjälpen om hämtning av återanvändbart material för biståndsverksamhet. Erikshjälpen har dock inte möjlighet att ta hand om allt och vi öppnar därför lagertältet för besökande att hämta från anvisad plats i tältet tre dagar i veckan. Personal finns på plats och visar vilka saker som kan hämtas.

Välkommen för hämtning på:
Onsdagar 14-20
Lördagar 9-16
Söndagar 9-16

Lämna dina återanvändbara saker kan du göra som tidigare under alla dagar som kretsloppsparken har öppet.

Här hämtar du dina matavfallspåsar

  • Coop, Alsike
  • Husby-Långhundra återvinningsstation bakom Blå Wingen
  • ICA-Kvantum, returstationen
  • Knivsta kommunhus, skyltat skåp på entréplan
  • Pendlarparkeringen Vassundakorset
  • Willys, utanför kassorna
  • Återvinningscentralen, Gredelbyleden

Ska du flytta?

Då behöver du en ägarbytesblankett. Ring Knivsta kommuns kontaktcenter på 018-34 70 00, så skickar vi en.

Klättra upp för Avfallstrappan

I Sverige har vi antagit avfallstrappan, en hierarki för i vilken ordning avfall bör behandlas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i fem steg där man ständigt ska sträva uppåt och undvika deponering. Tänk på att det bästa för miljön är när inget avfall uppstår.

Avfallstrappan

Miljönär-vänlig 

Miljönär-vänlig utmärkelse

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige, branschorganisation för avfallshanteringen i Sverige, och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Läs mer under rubriken Äldre nyheter i vänsterspalten.       

  • Senast uppdaterad 23 maj 2019