Till undermeny Karta Kontakt

Källsortering och återvinning

Akvarellbild förpackningar

Tack vare att du sorterar återvinns ditt avfall till nya produkter. Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar och tidningar och lämna till återvinning, det tjänar både du och miljön på. En kladdig förpackning behöver inte rengöras för återvinningens skull, det räcker oftast att skölja med lite kallt vatten. Speciellt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då kan vi se till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Felsorteringsavgift

För att  kontrollera kvaliteten på sorteringen av mat- och restavfall gör renhållningspersonalen stickprov på avfallet. Är sorteringen bristfällig får du betala en felsorteringsavgift. Avgiften är 500 kr per felsorterat kärl och tas ut när vi ger dig ett andra påpekande om bristfällig sortering. Påpekandet gör vi genom att skicka ett brev till dig. Fortsätter bristerna även efter detta överlämnas ärendet till kommunens miljöenhet som kan besluta om sanktioner. Behöver du hjälp med sorteringen är du välkommen att kontakta oss. 

Utdrag ur nämndbeslut:

"Enligt Knivsta kommuns renhållningsordning "Föreskrifter 6 § Kvalitetskontroll" har kommunen rätt att utföra stickprovskontroll av hushållsavfall i syfte att säkerställa renhetsgraden på avfallet. Kommunen har även rätt att utverka en särskild avgift vid felsorterat avfall. 

Kraven på ökad återvinning och återanvändning av avfall växer och därmed även behoven på en hög renhetsgrad för att materialet ska kunna återvinnas till nya produkter och återföras till kretsloppet. Den uppföljning som genomförts genom dokumenterade plockanalyser visar att stora mängder återvinningsbara förpackningar förekommer i sorterat brännbart hushållsavfall (kärl- och säckavfall från hushåll och verksamheter). Ett exempel på verktyg för att motivera till en förbättrad sortering av hushållsavfallet är att införa en avgift för felsorterat hushållsavfall. Felsorteringsavgiften tas ut i de fall som man kan styrka uppenbar och återkommande felsortering."

Här kan du ladda ner skyltar för uppmärkning av kärl i till exempelvis soprum, se högerspalten, under E-tjänster:

  • Väggskylt för sorterat restavfall
  • Väggskylt för matavfall

Övrigt skyltmaterial kan hämtas hem från Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida (Fti), se länk till höger.

Visste du att ...

... att producera en (1) mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo i form av bland annat gruvavfall och slaggprodukter, där den färdiga produkten endast väger ca 169 gram! Avfall Sverige och IVL, Svenska Miljöinstitutet har beräknat avfallsfotavtrycket för elva vanliga konsumentprodukter och uppskattat klimatkostnaderna för avfallet som uppstår vid produktionen. Intresserad av att veta mer? Följ länken i högerspalten under rubriken Externa länkar. 

  • Senast uppdaterad 18 sep 2019