Till undermeny Karta Kontakt

Slam och latrin

Kommunen ansvarar för omhändertagande av slam, det vill säga avloppsavfall från enskilda avlopp. Hämtning av latrin via kommunen har upphört, av arbetsmiljöskäl.

Alla fastigheter, för såväl permanent som säsongsboende, utan anslutning till kommunalt avloppsnät ska ha abonnemang för hämtning av slam. Abonnemang tecknas och ändras av fastighetsägaren hos Knivsta kommun, Avfall och återvinning.

Bostäder och diverse verksamheter (kursgårdar, församlingshem m.m.) som ligger på landsbygden och inte är anslutna till kommunalt avlopp kan ha en egen avloppsanläggning.

Journummer kvällar och helger

Vid akuttömning av slam utanför kontorstid kontakta Suez Recycling AB direkt på tel 0725-00 33 46. Här kan du beställa tömning av din slamavskiljare eller slutna tank.

Slamtömning

Fastighetsägaren måste hålla slamavskiljare och slutna tankar lätt tillgängliga för hämtning. Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank får inte övertäckas. Som fastighetsägare är man skyldig att märka ut slamavskiljare/tank samt se till att de är åtkomliga utan verktyg.
För brunn eller tank som inte blir tömd på grund av att märkning saknas, debiteras missad körning (bomkörnings-avgift).

Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger.

Tecknad slamskylt

Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering, tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror på hur många personer som använder anläggningen och anläggningens storlek och funktion.

Fastighetsägare som har en överdimensionerad slamavskiljare eller sluten tank kan efter särskild prövning av bygg- och miljönämnden medges förlängning av årligt slamtömningsintervall till vartannat år.

För mer tips och råd, läs vår broschyr som du hittar under Mer information i högerspalten.

Vid frågor kring tömning av enskilda avlopp eller för att beställa tömning utöver schema, kontakta Knivsta kommun - Avfall och återvinning på tel 018-34 70 00. 

  • Senast uppdaterad 17 maj 2019