Till undermeny Karta Kontakt

Buller och luftkvalitet

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. I Sverige exponeras cirka två miljoner människor för trafikbuller högre än 55 dBA utomhus vid bostaden.

Vid byggande av bostäder finns riktvärden för buller som riksdagen ställt sig bakom. Huvudregeln vid planering av nya bostäder är att riktvärdena ska uppfyllas.

Buller från vägtrafik är ett stort miljöproblem och den bullerkälla som stör störst antal människor. Ljudmiljön är en viktig kvalitet för upplevelsen av natur- och kulturmiljöområden och har stor betydelse för att nå flera av miljökvalitetsmålen. Samtidigt blir frihet från buller alltmer sällsynt.

Luftföroreningar har allvarliga effekter på miljön, bland annat i form av försurning och övergödning av våra ekosystem. Problemen är både lokala och gränsöverskridande. Luftkvalitet och belastning via luften är ett omfattande problem och inverkar på de flesta av Sveriges 16 miljökvalitetsmål .

Läs mer på Miljömålsportalen, se länk till höger.

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018