Till undermeny Karta Kontakt

Bygglovprocessen

Nedan går vi igenom den vanligaste processen för inkomna ärenden. Det beskriver dock bara processen för lovärenden, anmälningsärenden har i stort sett samma process men utan ett par steg.

Processen för lov 

bygglovprocess

Ansökan inkommer till kommunen

När kommunen tagit emot din ansökan registreras ärendet och får ett diarienummer.

Bekräftelse

När ansökan inkommit skickar vi en bekräftelse till dig så du vet att ansökan kommit in. Vi granskar sedan ditt ärende och åker i många ärenden även ut på besiktning för att se hur det ser ut på platsen. Om ansökan är ofullständig tar vi kontakt med dig, via telefon, brev eller med e-post, så att du kan komplettera ansökan.

Mottagningsbevis

När din ansökan bedöms vara fullständig skickas ett mottagningsbevis till dig med en bekräftelse på att ärendet är komplett.

Remiss

Vid prövning av vissa lov ska nämnden skicka ansökan på remiss till berörda myndigheter, organisationer och berörda sakägare som får oftast tre veckor på sig att svara. Om du till exempel ska bygga nytt bostadshus inom område som berörs av flygbuller från Stockholm-Arlanda flygplats skickar vi ärendet på remiss, bland annat till Swedavia. Miljöenheten tar kontakt med dig för att höra hur du tänker ordna avlopp och berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

I samband med utskick av remiss upplyses du om vilka som vi skickat till. 

Innan ansökan kan tas upp för beslut ska sökande och annan part delges vad som inkommit i ärendet om det inte är obehövligt. Vi meddelar dig vilka synpunkter som inkommit så du får möjlighet att bemöta dem.

Beslut om lov

Delegation

När en bedömning av ansökan är klar fattas beslut i ärenden. De flesta lov beslutas av kommunens förvaltning på delegation av bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden

De ärenden, som t ex är av stor vikt eller har principiell betydelse, som innebär avslag, byggsanktionsavgifter eller förelägganden med vite, beslutas av bygg- och miljönämnden. 
Innan ärendet kommer upp för beslut i nämnden, gör förvaltningen en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Om beslutet innebär avslag eller negativt förhandsbesked skickas förvaltningens tjänsteskrivelse till dig, så att du får möjlighet att skriva ner dina synpunkter till nämnden innan de beslutar i ärendet. 

Beslut om lov eller förhandsbesked skickas till dig som sökt lovet. Avgift debiteras separat och tas ut enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Beslutet delges även annan part, till exempel arrendator eller fastighetens samtliga ägare om det inte är obehövligt. Berörda sakägare, t ex grannar som har lämnat synpunkter och inte blivit tillgodosedda, delges också beslutet med mottagningsbevis och besvärshänvisning. Beslutet ska även kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, och ett meddelande om kungörelsen skickas enligt plan- och bygglagen 9 kap 41 § b till berörda. 

Efter du har fått ett beslut kan du komma att bli kontaktad för en undersökning som heter Löpande Insikt. Den undersökningen mäter nöjdheten av kommunernas myndighetsutövning hos privatpersoner och företag.

Laga kraft

Ett beslut kan under den närmsta tiden efter ett beslut överklagas och det vinner då inte laga kraft. Att ett beslut vinner laga kraft betyder att du kan känna dig helt säker på att det inte finns någon risk att ditt lov kommer ändras i en eventuell överprövning.

Observera att du inte får starta byggnationen innan bygg- och miljönämnden har gett dig startbesked. Om du påbörjar åtgärden innan du fått startbesked ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift av dig. Om du fått startbeskedet innan beslutet vunnit laga kraft kan du påbörja åtgärden på egen risk.

Efter lovet…

Startbeskedprocess

Startbesked

I vissa beslut om bygglov får du ett startbesked meddelat i samband med bygglovet men i vissa mer komplicerade ärenden, såsom större tillbyggnader och nybyggnader krävs ett separat startbesked.

Tekniskt samråd och startbesked

Separata startbesked föregås i de flesta fall av ett tekniskt samråd. På samrådet går ni igenom er kontrollplan tillsammans med en byggnadsinspektör och er kontrollansvarige.

När du fått ditt startbesked får du påbörja byggnationen!

Slutbesked

När åtgärden är utförd och allt är färdigställt krävs ett slutbesked för att du ska få ta åtgärden i bruk. Det innebär att om du bygger exempelvis ett garage så får du inte börja använda garaget innan du fått ett slutbesked. Vad som krävs för att få ett slutbesked finns beskrivet i ditt beslut om bygglov. 

När du fått ditt slutbesked så kan du flytta in!

Handläggningstid 

Enligt nya plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in. Du får en bekräftelse när ditt ärende är komplett. Reglerna kring handläggningstid gäller dock endast för tiden från det att ärendet är komplett till dess att du får ett beslut om lov. Processen för att få startbesked är en annan och den ligger utanför den handläggningstid som regleras. Anmälningsärenden ska handläggas inom fyra veckor.

I Knivsta har vi under de senaste åren legat långt under den i lag reglerade handläggningstiden på 10 veckor så även om ditt ärende inte omfattas av lagstiftningen behöver du inte oroa dig. Det kommer förmodligen gå betydligt fortare än tio veckor oavsett om lagen kräver det eller inte. 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018