Till undermeny Karta Kontakt

Tillsyn och olovligt byggande

Det är bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen (PBL). Vår målsättning är att:

se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav, se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer, säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att samhällets lagar och regler följs.

Tillsynsområden

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla.

  • Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åtgärdas.

Underhåll och varsamhet

  • Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras.

Underhåll och skötsel

  • Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer.

Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara godkänd

  • Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion.

Tillståndspliktiga åtgärder

  • Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda slutbesked.

Tillsynsplan

Vår tillsynsplan hittar du till höger.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK ska göras återkommande i stort sett alla byggnader, förutom villor. Det görs för att säkerställa att byggnaden har en så god inomhusmiljö som möjligt. Bristande ventilation kan leda till allergier och astma. Det är såklart extra viktigt att lokaler där barn vistas kontrolleras. Hjälp oss gärna genom att fråga ansvarig på skolan eller förskolan om de har gjort sin OVK.

Enkelt avhjälpta hinder

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Om du upplever hinder som borde avhjälpas så är du välkommen att höra av dig till byggenheten.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Olovlig byggnation så kallade svartbyggen och ovårdade tomter kan vara ett riktigt trätoämne mellan grannar. Om ni planerar att bygga något så är det jättebra om ni försöker prata med era grannar först.

Anmäl något olovligt

Anser du att grannen gjort något olovligt så kan du anmäla det till oss. Som anmälare får man vara anonym om man vill. Tänk på att i stort sett alla handlingar som skickas till oss är offentliga, så om anmälan görs skriftligt så kommer den fastighetsägare du anmält få ta del av den handlingen.

Mer information

Mer information om tillsyn finns på boverkets hemsida.

  • Senast uppdaterad 11 jan 2018