Till undermeny Karta Kontakt

Kulturhistoriska byggnader

Knivsta kommun har många fina kulturmiljöer både på landsbygden och i tätorten. 

När man bygger till eller gör andra ändringar ställs krav på utförandet. Nya byggnader ska anpassas till den befintliga miljön, vara estetiskt tilltalande och skapa en god helhetsverkan. Vid tillbyggnader eller ändringar ska hänsyn tas till byggnadernas karaktärsdrag och kulturhistoriska värden tas tillvara.

Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

Detaljplan

Inom detaljplanerat område är vissa byggnader q-märkta. Det betyder att de är särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt och skyddas genom detaljplanens bestämmelser. Exempel på sådana bestämmelseer kan vara att byggnaden inte får rivas eller förändras så att deras yttre förvanskas.

Även andra byggnader inom detaljplan kan vara särskilt värdefulla, utan att de direkt skyddas av detaljplanen. I samband med bygglov prövas deras kulturhistoriska värde, och hänsyn tas till byggnadens eller områdets karaktär.

Områdesbestämmelser

I Knivsta kommun finns flera områden utanför tätorten som omfattas av särskilda områdesbestämmelser. De tillkom 1990 för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i kommunen. Det innebär att inom dessa områden behöver du bygglov för fler åtgärder än vad som normalt krävs.

Inom områdena krävs till exempel rivningslov och lov för att byta material på tak och fasad, samt för att ändra kulör. För att du inte ska belastas med extra kostnader, som beror på den utökade bygglovplikten, tas det inte ut någon avgift för bygglovprövningen i dessa fall.

Utanför planlagt område

I Knivsta finns många värdefulla kulturmiljöer på landsbygden. Herrgårdslandskap och många torp finns välbevarade bland annat kring sjön Valloxen och utmed Mälarens stränder. Många miljöer har genom områdesbestämmelser skydd mot förvanskning, men även utanför dessa områden finns många fina byggnader och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara.

I Knivsta finns en stark vilja att hålla en levande landsbygd. Kommunen är positiv till utveckling av landbygden, men värnar samtidigt om våra kulturmiljöer. Nya byggnader kan tillkomma i känsliga miljöer, men får anpassas i utformning och placering för att värna om den befintliga miljön.

Riksintressen

  • Alsike (Alsike socken)
  • Långhundradalen (Husby-långhundra, Lagga och Östuna socknar)
  • Landskapet kring Valloxen och Säbysjön (Knivsta och Östuna socken)
  • Vassunda (Knivsta och Vassunda socken)

Läs gärna broschyren ”Bygga på landet” där vi i samarbete med Upplandsmuseet och övriga kommuner i Uppsala län sammanställt råd och inspiration för dig som vill Bygga på landet. 

Kulturmiljö

  • Senast uppdaterad 11 jan 2018