Till undermeny Karta Kontakt

Skyltar och ljusanordningar

Önskar du sätta upp en skylt eller ljusanordning inom ett område med detaljplan kan du behöva söka bygglov. Det gäller även om du vill flytta eller väsentligt ändra skylten eller ljusanordningen. Ligger fastigheten inom områdesbestämmelser kan det även där krävas bygglov.

Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller en annan anläggning eller fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång.
Att flytta en skylt kan till exempel innebära att en befintlig skylt byter placering på byggnaden eller på marken.
Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende. Utseendeförändringar kan till exempel vara att texten, färgen eller ljusstyrkan ändras. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig.

Bygglov behövs för att:

 • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom område med detaljplan
 • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom vissa områdesbestämmelser
 • Sätta upp, flytta eller väsentlig ändra ljusanordningar, om den avsedda användningen av anordningen kan ha en betydande inverkan på omgivningen, inom område med detaljplan.
 • Sätta upp, flytta eller väsentlig ändra ljusanordningar, om den avsedda användningen av anordningen kan ha en betydande inverkan på omgivningen, inom vissa områdesbestämmelser.

Bygglov behövs inte för:

Inom detaljplanelagt område krävs det inte bygglov för:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Utanför detaljplanelagt område krävs det inte bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Områden där undantaget från lovplikt inte gäller

Vissa av undantagen från lovplikt för skyltar gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller:

 • skyltar med en area på högst 1 m kvadratmeter
 • orienteringstavlor med en area på högst 2 kvadratmeter

Andra tillstånd

Samtliga åtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd. Åtgärder inom vägområden kräver även tillstånd från väghållaren. Väghållaren kan till exempel vara en vägförening, Trafikverket eller kommunen.

För placering av skylt på offentlig plats, såsom exempelvis gator och parkmark, inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polismyndigheten. Kommunen har dessutom en lokal ordningsföreskrift. I den finns regler för till exempel skyltar, affischer, banderoller, ljusanordningar, markiser och flaggor.

Utanför detaljplanelagt området krävs det tillstånd från Trafikverket att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom, intill eller inom 50 m från ett vägområde till en allmän väg.

Utanför detaljplanelagt område krävs det tillstånd från Länsstyrelsen att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Inom ett strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Mer information finns på Trafikverkets,Länsstyrelsens och Polismyndighetens webbplats.

Vad kostar det?

Exempel: 

Skylt större än 1 kvm på fasad kostar 2 660 kr, fler skyltar i samma ansökan kostar efter första skylten 605 kr/st.

Kostnaden beräknas enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Se taxan till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Frågor?

Kontakta Knivsta Kommuns bygglovsenheten om du har frågor gällande skyltar och ljusanordningar.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".
 • Senast uppdaterad 9 maj 2019