Till undermeny Karta Kontakt

Solfångare och solceller

Knivsta kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och är mycket positiv till att du vill installera solceller och solfångare.

Vi kräver generellt inte bygglov för att sätta upp solfångare alternativt solceller på ditt tak så länge det sätts i samma vinkel som taket och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Om du är osäker kan du alltid mejla en bild på ditt hus (ange fastighetsbeteckning) och en bild på de solfångare/solceller som du tänkt använda så hjälper vi dig med bedömningen.

Det finns ett undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen. Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Du kan läsa mer på Boverkets hemsida via länken till höger.

Även om din solenergianläggning inte kräver bygglov kan den kräva anmälan om den till exempel berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En sådan bedömning behöver göras i varje enskilt fall.

Ligger ert hus i ett område med områdesbestämmelser krävs det dock alltid bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller.

Solfångare eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov om de inte är högre än 1,1 meter. Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller påverkar trafik- och barnsäkerheten. Det kan behövas andra tillstånd, t ex inom strandskydds- och fornminnesområden.

Ingen avgift tas ut för bygglov för solfångare och solceller. 

  • Senast uppdaterad 1 mar 2019