Till undermeny Karta Kontakt

Strandskydd

Valloxen

 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till våra strandområden. Ett annat syfte är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet är reglerat i 7:e kapitlet i miljöbalken. Det omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. För vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter. I vissa områden där detaljplan finns har strandskyddet upphävts.

Inom strandskyddsområdet får inte

  • nya byggnader uppföras
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växtarter.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske – särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

  • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
  • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
  • byggnaden är inte utformad för boende
  • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning. Vanlig hobbyverksamhet medger inte något undantag från förbudet.

Samhällsplanering

Kommunen arbetar med övergripande och detaljerad planering. Ibland planläggs bebyggelse inom strandskyddat område. Kommunen kan upphäva strandskyddet inom planlagda områden, om det finns särskilda skäl. Kommunen kan även i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden.

  • Senast uppdaterad 16 maj 2017