Till undermeny Karta Kontakt

Dispens från bestämmelser om strandskydd

Kommunens bygg- och miljönämnd beslutar om dispens eller inte i de flesta ärenden i kommunen.

Vissa dispenser beslutas av länsstyrelsen, bland annat för ansökningar i naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, Natura2000-områden, landskapsbildskyddsområden och vattenskyddsområden. Länsstyrelsen i Uppsala län granskar också alla dispenser som kommunen beviljat och har möjlighet att ompröva kommunens beslut. Vissa miljö- och friluftsorganisationer har också möjlighet att överklaga beslutet.

Endast om det finns särskilda skäl kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges, om åtgärden är förenlig med strandskyddets syften. Strandskyddsbestämmelserna omfattar även åtgärder som normalt inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och bryggor.

Dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år, eller inte har avslutats inom fem år, från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Ansökan om dispens från strandskydd

För att få bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område behövs strandskyddsdispens. Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett av de särskilda skälen som står i sin helhet i 7 kap. 18 c-d § miljöbalken. Du kan få dispens om område

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

För att få dispens från strandskyddet behöver du ansöka om det hos kommunen. Lämna in ifylld ansökningsblankett om strandskyddsdispens till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta eller mejla till knivsta@knivsta.se.

Ansökan ska innehålla:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning
 • Ritningar som beskriver vad som ska göras och hur det ska se ut; en situationsplan med fastighetsgränser, befintliga byggnader, nivåskillnader av betydelse och den planerade åtgärdens omfattning, storlek och placering. Åtgärdens påverkan för friluftslivet och på växt- och djurlivet.
 • Beskriv åtgärden och vilka särskilda skäl som ligger till grund för dispensen.

Kom ihåg att avgift för prövning ska erläggas med fullt belopp även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats. Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon. Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

Tomtplatsavgränsning strandskydd

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, t ex ett fritidshus. Då är ofta hela fastigheten lika med tomtplatsen.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större. Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga gräsmatta, sätta upp flaggstång etc.

Villkor i beslut om dispens

Ett dispensbeslut kan innehålla villkor för att säkra att påverkan från den tillåtna åtgärden motverkas eller begränsas så långt som möjligt.

Villkoren ger också en tydlig grund för rättelse om beslutet inte följs. I beslutet kan till exempel villkoret vara att fastighetsägaren ska ha ett staket i gränsen mellan tomtplatsen och strandskyddsområdet i övrigt för att markera var allemansrätten upphör.

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Kommunen ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.

Fri passage strandskydd

Fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

 • Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska göras till länsstyrelsen.
 • Muddring ska anmälas som vattenverksamhet hos länsstyrelsen och kan dessutom vara dispenspliktigt.
 • Ibland är strandskyddsområdet också naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildsskyddat. Då ska länsstyrelsen pröva din om dispens. Därutöver krävs också tillstånd.
 • Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen. Avloppsanläggningar ska anmälas till kommunen. Du kan behöva tillstånd av Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet.

Bygg hellre utanför

Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Gäller det en brygga ska den helst placeras där det redan finns bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

 • Senast uppdaterad 15 jul 2019