Till undermeny Karta Kontakt

Avgift planbesked

Knivsta kommun tar ut avgifter för planbesked och för att täcka de kostnader som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser. Den baseras på en av Kommunfullmäktige antagen taxa. Gällande taxa antagen den 25 maj 2016, se länk till höger.

Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer:

  • Byggnadens/byggnadsdelens area
  • Typ av åtgärd 

Positivt planbesked

Avgifterna grundas på prisbasbeloppet framtaget enligt socialförsäkringsbalken, som är 46 500 kronor år 2019. Ett positivt planbesked har som lägsta startbelopp 9300 kronor.

Beskedet innehåller tidpunkt för antagande av detaljplan i kommunfullmäktige och information om avgift för planbeskedet. Något att ta i beaktande är att ett positivt planbesked inte är juridiskt bindande och därmed inte garanterar att området planläggs. Planbeskedet behandlar kommunens avsikt att inleda planarbete med ett eller flera huvudsakliga ändamål. Någon prövning av detaljer görs alltså inte utan dessa frågor lämnas till det efterföljande planarbetet. Ett välarbetat och utförligt förslagsunderlag till planbeskedsansökan ger emellertid ofta en bättre och tydligare återkoppling från kommunen redan i detta skede.

Negativt planbesked

Ett negativt planbesked debiteras med 80 % av det ordinarie priset.

Om planbeskedet är negativt ska skälen till avvisande och information om avgift för beskedet framgå i tjänsteskrivelsen för planbeskedet, som skickas ut till sökande efter att beslutet har tagits av kommunstyrelsens planutskott.

Observera att prisbasbeloppet ändras årligen. Avgiften räknas utifrån det prisbasbelopp som gällde när ansökan lämnades in. 

För frågor om planbeskedsavgifter innan 25 maj 2016 vänligen kontakta planenheten, tel 018-34 70 00 (växel.)

  • Senast uppdaterad 9 jan 2019