Till undermeny Karta Kontakt

Kv. Sorteringsverket, Gredelby 7:72

sorteringsgverket 2


Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2015 att anta Detaljplan för kv. Sorteringsverket, Gredelby 7:72 m.fl, Sågenområdet (diarienummer BMK 2013-000685). Beslutet om antagande vann laga kraft 3 november 2015.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL) 14 kap måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planens syfte

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med BoKlok i syfte att förtäta Knivsta centrum. Den nyligen antagna detaljplanen för Högåsskolan innebär bl.a. ett nytt läge för Lertagsvägen, områdets tillfartsväg. Huvudsyftet med detaljplanen är därför att justera mark ämnad för tillfart, grönytor och befintliga byggrätter för bostäder på Gredelby 7:72 utifrån de nya förhållandena. Detaljplanen för Högåsskolan innebär vidare att mark som tidigare utgjort park- och naturmark nu planlagts som skolgård. Som kompensation för detta syftar planen även till att ändra markanvändningen för Gredelby 7:87 från industri och trafik till park. Planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Läge

Områdena ligger i norra Sågenområdet i centrala Knivsta. Planområdet består av två markoråden. Den ena delen utgörs av fastigheterna Gredelby 7:72, 7:88 samt en mindre del av Gredelby 1:3. Den andra delen utgörs av Gredelby 7:87.

  • Senast uppdaterad 19 jan 2016