Till undermeny Karta Kontakt

Kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet

Illustration Virkesladan

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-09 att anta Detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet. Planen har sedan överklagats upp till Mark- och miljööverdomstolen, som 2017-03-16 beslutade att inte ge prövningstillstånd.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2017-03-16.

Syfte:

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ökad exploatering på fastigheten Gredelby 7:85. Den relativt låga exploateringsgraden i gällande plan anses kunna höjas som en anpassning till Knivsta kommuns Vision 2025, att bl.a. vara en hållbar modern småstad med 20 000-25 000 invånare och med en ökad andel av befolkningen som arbetar i kommunen. I huvudsak behålls markanvändningen enligt gällande detaljplan. De förändringar som föreslås handlar främst om att exploateringsgraden utökas genom att tillåta fler våningar. Bebyggelsen ska stärka och poängtera centrum med en blandning av funktioner och med höga arkitektoniska kvaliteter. Den bidrar till en variation av nya och gamla byggnader med olika uttryck och byggnadshöjder. Torgbildningar och samlingsplatser inspirerar till möten och önskad mångfald.

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Planenheten 018 – 347000

  • Senast uppdaterad 8 maj 2019