Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera

Planområde

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden. 

Status

Planförslaget för Detaljplan för del av kvarter Segerdal ställs ut för granskning från och med den 13 november till och med den 4 december 2019. 

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter, med endast synpunkter från sakägare enligt PBL 5:11 och Miljöbalken 16:13 kommer att besvaras. Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 4 december 2019 antingen till

Planenheten

741 75 Knivsta

eller till knivsta@knivsta.se

Ange diarienummer BMK 2017-000163 på handlingen

 
 
 
 

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i centrala Knivsta vid tågstationen, intill kommunhuset och inkluderar bland annat det 1900-talshus där "Modins järnhandel" en gång låg (idag Swedbank).

Syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.

Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.

Planläggningen syftar även till att bevara karaktären på ”Modins järnhandel” som med sina höga kulturvärden bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det gamla stationssamhället.

Planförfarande 

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

  • Senast uppdaterad 13 nov 2019