Till undermeny Karta Kontakt

Ekeby 1:156

Samhällsutvecklingsnämnden har den 3 december 2018 beslutat att lägga planarbetet vilande till dess att trafikverket fastställt och tydliggjort läget för ny station i Alsike och dess geografiska utbredning samt till dess då ett planprogram för Alsike tagits fram.

Syfte

Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för 20 friliggande bostadshus i två våningar och tillhörande förråd och carport på fastigheten Ekeby 1:156. En förutsättning för den nya bebyggelsen är att bullerdämpning etableras och att ny bebyggelse ansluts till kommunalt VA-nät. En gemensam möteslokal kan uppföras inom parkmarken i mitten av bostadsområdet. De nya husen kommer att utgöra en sammanhängande helhet kring en gemensam tillfartsväg. Planen syftar även till att befästa befintlig bostadsbebyggelse på Ekeby 1:297-298, 1:318-319 och 1:338 samt säkerställa dessa fastigheters tillfartsvägar.

Planläggningen sker med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019