Till undermeny Karta Kontakt

Förtätning av Centrala Knivsta

Behovet av planlagd mark för bostadsändamål är stort och förutspås vara så inom en överskådlig framtid. Kommunen har bland annat undertecknat en avsiktsförklaring samt antagit en vision som motiverar en översyn av centralortens oexploaterade och mindre utnyttjade ytor i syfte att pröva förutsättningarna för bostadsändamål.

Viktigt att notera:
Detta är ett generellt ärende som berör förtätning av Centrala Knivsta. I dagsläget finns ingen tidsplan för när detaljplaneprocesser kommer startas i områdena som berör detta ärende. När kommunen börjar arbeta med något av de förslag som beskrivs i tjänsteskrivelsen till höger kommer information om det att läggas ut på kommunens webbplats. När ett detaljplanearbete har satts igång och detaljplanen kommer fram till samrådsskedet kommer berörda sakägare att få information om detta hemskickat till sig och få möjlighet att yttra sig om planförslaget.

 

 

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019