Till undermeny Karta Kontakt

Furulund m.fl., Knivsta 26:1, 27:1 m.fl.

Furulund

Syfte

Planområdet är beläget ca 1,5-2 km sydost om Knivsta centrum och ligger mellan Forsbyvägen och Genvägen med Ledingevägen som avgränsning i söder. Syftet med planen är att skapa förutsättningarna för att stycka av befintliga fastigheter och möjliggöra för ca 40 nya fastigheter på storlekar mellan 1000 och 1400 kvm. En ny väg med enskilt huvudmannaskap ska gå inom området för att tillgängliggöra tillkommande fastigheter, samt underlätta för gång- och cykeltrafik. De delar som inte har kommunalt vatten och avlopp ska anslutas med ny ledningsdragning.

Detaljplanens genomförande har inte bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Namnförslag

Den nya lokalgatan föreslås heta Furulundsvägen.

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). 

Upplysningar                                                   

Planenheten, 018 – 347000

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019