Till undermeny Karta Kontakt

Ledingevägen

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett kommunalt huvudmannaskap för del av Ledingevägen. Nuvarande huvudman är Trafikverket, vilket bedöms begränsa kommunens handlingsfrihet. En utbyggnad av vatten- och avloppsnätet (VA) till Nor-området förutspås anläggas i vägkroppen i samband med att standarden på vägen höjs och att en gång- och cykelväg anläggs längsmed vägen.

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019