Till undermeny Karta Kontakt

Målsta 2:38

Planförslaget var på samråd fram till den 8 april 2015. När planförslaget har bearbetats färdigt kommer det att tas upp för vidare behandling i samhällsutvecklingsnämnden.

Läge

Planområdet utgör cirka 6,1 hektar och ligger i anslutning till byn Jansberg i Knivsta kommun, nära gränsen till Norrtälje kommun och 4,7 km nordost om korsningen mellan väg 77 och väg 273.

Syfte

Syftet med planen är pröva förutsättningarna för uppförandet av 20 - 28 nya tomter för bostadsbebyggelse samt möjligheten att ordna vatten – och avloppsfrågan för den tillkommande bebyggelsen på fastigheten.  Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Planenheten, 018 – 347000

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019