Till undermeny Karta Kontakt

Nor S:1, Olof Thunmans väg

plan nor

Planen ligger vilande i väntan på omkringliggande planarbete gällande gång- och cykelvägar.

Syfte

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att åstadkomma väl fungerande vatten-, avlopps- och trafiklösningar samt till att säkerställa tillgängliga strandområden för allmänheten.

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Namnförslag

Den nya lokalgatan inom planområdet föreslås få namnet ”Östra Norvägen”.

Upplysningar  

Planenheten, 018 – 347000

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019