Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Södra Ar, etapp 1 - Gredelby 1:3, m.fl.

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplan Södra Ar etapp 1. Därefter fanns tid för att lämna in överklagande, till och med den 22 mars 2019. Under överklagandetiden inkom två överklaganden till kommunen.

Tisdag 6 augusti upptäcktes att enbart det ena av de två överklaganden rättidsprövats och skickats vidare till Mark- och miljödomstolen, enligt de regler som gäller. Onsdag 7 augusti genomförde kommunen därför en rättidsprövning av det andra överklagandet. I dag torsdag 8 augusti överlämnas överklagandet tillsammans med samtliga handlingar rörande detaljplanen till domstolen.

Det råder i dag osäkerhet om den antagna planen gäller eller ej, och kommunen avvaktar nu domstolens beslut.

Berörda sakägare kommer att få mer information om det inträffade i närtid.

Syfte:

Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel.

Upplysningar                                                            

Planenheten 018 – 347000

  • Senast uppdaterad 8 aug 2019