Till undermeny Karta Kontakt

Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken.

Status 

Detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen har varit utställt på samråd mellan den 1 juli 2019 till 1 september 2019. Du hittar alla handlingar till höger.

Nu börjar arbetet med att bearbeta de synpunkter som kommit in under samrådet.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och angränsar till Brännkärrsskolan. Området sträcker sig över båda sidor av Brunnbyvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som mötesplats. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till och bevara de gröna värdena på platsen.

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget överensstämmer med den fördjupande översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012).   

 

  • Senast uppdaterad 9 sep 2019