Till undermeny Karta Kontakt

Nydal

År 2025 ska Knivsta kommun ha uppemot 25 000 invånare enligt den vision som kommunfullmäktige fastställde våren 2013. Många av de nya invånarna kommer att vara bosatta i den nya stadsdelen Nydal som kommer att växa fram i den södra delen av Knivsta tätort, på västra sidan om järnvägen.

Planprogram om Nydal

Nydal kommer att vara strategiskt viktig och kommer ha stor betydelse för Knivstas identitet. I kommunens arbete med planprogrammet har flera medborgardialoger genomförts och synpunkter från dessa har förts in i planprogrammet.

Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna att utveckla den nya stadsdelen med stadsbebyggelse, offentliga rum och parker. Bebyggelsen ska i första hand vara bostäder, lokaler för verksamheter, företag och service. I programmet utreds det också vilken kvartersstruktur som är lämplig för den nya stadsdelen, samt hur man ska bevara och lyfta fram de naturvärden som finns i området. Andra frågor som finns med i planprogrammet är riktlinjer för dagvattenhantering och läge och utformning av en gång- och cykelöverfart över järnvägen.

Vision för Nydal

Knivsta - där framtiden bor är en vision för Knivsta kommuns utveckling till 2025 och fastställd av kommunfullmäktige 2013.

Se länk till höger under "Mer information" 

  • Senast uppdaterad 20 nov 2018