Till undermeny Karta Kontakt

Avgift detaljplan

Planavgift och plankostnadsavtal

Plankostnadsavtal till en eller få exploatörer

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnader som har uppstått i samband vid planläggning med detaljplan. Normalt betalas avgiften av den som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat plankostnadsavtal.

Plankostnadsavtalet upprättas vid planarbetets start och specificerar avgiften, betalningsvillkoren samt eventuella övriga åtaganden parterna enats om. Oavsett vad detaljplanen har för syfte: ny detaljplan, nytt planprogram, ändring av befintlig detaljplan eller ändring av områdesbestämmelser tecknas ett plankostnadsavtal enligt gällande taxa.

Avgiften beräknas samman av olika faktorer:

  • Typ av plan – standardförfarande/områdesbestämmelser eller utökat förfarande

  • Bruttototalarea – kan redovisas per våning, byggnad eller grupp av byggnader

  • Prisbasbelopp – av socialförsäkringsbalken fastsatt till 46 500 kr 2019

  • Objektsfaktor – tillåter storleken på objektet påverka kostnaden.

Planavgift till många exploatörer.

Enbart planavgift kan tillämpas när det inte är möjligt att skriva plankostnadsavtal, till exempel när det är det är ett stort antal exploatörer. Det grundar sig på samma taxa. Planavgiften tas också ut för äldre detaljplaner, från den tiden då kommunen inte skrev plankostnadsavtal. Både planenheten och bygglovenheten har möjlighet att verkställa taxan när det gäller uttag för en planavgift.

(Har planavgift inte reglerats i plankostnadsavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov. Det innebär att du som söker bygglov också kan vara skyldig att betala en planavgift utöver bygglovsavgiften. Detta gäller främst detaljplaner som har vunnit laga kraft mellan 1987 och 2010. För att få mer information vilka detaljplaner det gäller och planavgiftens storlek, ring till kommunens kontaktcenter.)

Mer information om kostnaden finns i Kommunfullmäktiges taxa.

  • Senast uppdaterad 9 jan 2019