Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplaneprocessen

En detaljplan skapas när det ska bestämmas hur en bit mark ska användas i kommunen. I de bestämmelserna står det då antingen att det ska bli ny bebyggelse och hur vattnet och marken ska användas eller hur det ska gå att förnya eller bevara redan befintlig bebyggelse.

Det är på planenheten i kommunhuset som detaljplanerna arbetas fram och i den processen spelar medborgarna och de förtroendevalda politikerna i kommunen en viktig roll. Under många steg i processen går arbetet ut till dem för att där kunna samla in fakta och synpunkter på förslaget tjänstemännen tagit fram. I de olika planskedena läggs notiser upp på kommunens hemsida för att informera om samråds- och granskningsskede, antagande och laga kraft.

Arbetet börjar när fastighetsägare, exploatör eller kommunen själva skriver in en ansökan om att planlägga mark de står i förfogande över.  Sedan börjar det tittas på om platsen är lämplig till den typen av bebyggelse det har ansökts om. Tjänstemännen skriver samman all fakta och presenterar den för kommunstyrelsen som beslutar om det blir ett positivt eller negativt planbesked. Dock är ett planbesked inte bindande och det kan brytas om t.ex. förutsättningarna på marken ändrar sig. Vanligtvis ska kommunen bestämma om planbesked inom 4 månader.

I beslutet av kommunstyrelsen kontrolleras det vilken omfattning arbetet kommer få. Till guidande hjälp står översiktsplanen och vad länsstyrelsen har att säga om yttrat sig om översiktsplanen. Efter det kan arbetet delas upp på två sätt:

Standardförfarande

Om planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller har minimalt omfattande miljöpåverkan kan standardförfarande användas. Då kommer processen gå vidare i stegen samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Standard förfarande

Kungörelse

En meddelandeform där information kring detaljplaneförslaget går ut till sakägare och myndigheter. Meddelandet går även ut i ortstidning för att ge allmänheten information och möjlighet att yttra sig om förslaget inför samrådet. 

Samråd

I samrådet skickas detaljplaneförslaget ut till myndigheter, organisationer, fastighetsägare och de som bor inom eller på angränsande fastigheter. Här är syftet att samla in kunskap och fakta om det berörda området för att kunna arbeta vidare med att ta fram ett mer noggrant undersökt förslag.

Underrättelse och granskning

När alla synpunkter från samrådet gåtts igenom och det nya och eventuellt omgjorda förslaget med samrådsredogörelsen ska ut på granskning ska en underrättelse gå ut på kommunens anslagstavla och webbplats och då får de myndigheter, organisationer och fastighetsägare som yttrade sig i samrådet ett till tillfälle att framföra synpunkter på förslaget.

Granskningstiden där planen ligger uppe är minst två veckor och de som så inte framfört sina synpunkter kan komma att förlora rätten att senare överklaga beslutet som fattas om ärendet.

Granskningsutlåtande

Efter att granskningstiden gått ut så sammanfattas alla inkomna synpunkter och förslag i ett granskningsutlåtande. Om det då är så att planförslaget måste ändras väsentligt ska ett nytt granskningstillfälle ges.

Antagande

Här redovisas det slutgiltiga förslaget tillsammans med granskningsutlåtandet till samhällsutvecklingsnämnden och de beslutar om detaljplanen ska antas.

Överklagande

Efter att planen har antagits kan den överklagas till Mark- och Miljödomstolen. För att ha rätt att överklaga ska man vara sakägare* och ha yttrat sig i samrådet eller under granskningen. Senast tre veckor från att de justerade protokollet från samhällsutvecklingsnämnden sitter uppe på kommunens anslagstavla ska överklagandet ha inkommit till Mark- och Miljödomstolen.

(*sakägare är de fastighetsägare och boende inom eller angränsande till planområdet. Lantmätare hjälper till med det första urvalet av sakägare och den slutliga bedömningen görs av Mark- och miljödomstolen vid ett eventuellt överklagande.)

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas av sakägare eller att överklagandet avslås i domstolen så vinner planen laga kraft tre veckor från det att klaganden fått ta del av beslutet och först nu kan arbetet med att starta bebyggelsen sätta igång.

Utökat förfarande

Stämmer inte planförslaget överens med översiktsplanen, får stor miljöpåverkan och är av betydande intresse för allmänheten eller går emot länsstyrelsens yttrande över den gällande översiktsplanen ska utökat förfarande användas. Processen går då i kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft. Antagandebeslut tas i kommunfullmäktige.

Utökat förfarande 

Kungörelse

En meddelandeform där information kring detaljplaneförslaget går ut till sakägare och myndigheter om att förslaget hanteras i ett utökat förfarande. Meddelandet går även ut i ortstidning för att ge allmänheten information och möjlighet att yttra sig om förslaget inför samrådet.

Samråd

I samrådet skickas detaljplaneförslaget ut till myndigheter, organisationer, fastighetsägare och de som bor inom eller på angränsande fastigheter. Här är syftet att samla in kunskap och fakta om det berörda området för att kunna arbeta vidare med att ta fram ett mer noggrant undersökt förslag.

Vid utökat förfarande är samrådstiden minst tre veckor.

Samrådsredogörelse

När samrådstiden gått ut sammanställs de inkomna kunskaps- och faktabaserade synpunkterna i en samrådsredogörelse. Efter det arbetas förslaget igenom och eventuella förändringar görs.

Underrättelse och granskning

När alla synpunkter från samrådet gåtts igenom och det nya och eventuellt omgjorda förslaget med samrådsredogörelsen ska ut på granskning ska en underrättelse gå ut på kommunens anslagstavla och webbplats och då får de myndigheter, organisationer och fastighetsägare som yttrade sig i samrådet ett till tillfälle att framföra synpunkter på förslaget.

Granskningstiden där planen ligger uppe är minst tre veckor och de som så inte framfört sina synpunkter kan komma att förlora rätten att senare överklaga beslutet som fattas om ärendet.

Granskningsutlåtande

Efter att granskningstiden gått ut så sammanfattas alla inkomna synpunkter och förslag i ett granskningsutlåtande. Om det då är så att planförslaget måste ändras väsentligt ska ett nytt granskningstillfälle ges.

Antagande

Här redovisas det slutgiltiga förslaget tillsammans med granskningsutlåtandet till samhällsutvecklingsnämnden som kan godkänna förslaget för att sedan skicka det vidare till kommunstyrelsen för godkännande som i sin tur skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Överklagande

Efter att planen har antagits kan den överklagas till Mark- och Miljödomstolen. För att ha rätt att överklaga ska man vara sakägare* och ha yttrat sig i samrådet eller under granskningen. Senast tre veckor från att de justerade protokollet från samhällsutvecklingsnämnden sitter uppe på kommunens anslagstavla ska överklagandet ha inkommit till Mark- och Miljödomstolen.

(*sakägare är de fastighetsägare och boende inom eller angränsande till planområdet. Lantmätare hjälper till med det första urvalet av sakägare och den slutliga bedömningen görs av Mark- och miljödomstolen vid ett eventuellt överklagande.)

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas av sakägare eller att överklagandet avslås i domstolen så vinner planen laga kraft tre veckor från det att klaganden fått ta del av beslutet och först nu kan arbetet med att starta bebyggelsen sätta igång.

 

Program

Programmet anger utgångspunkterna och mål för planen. Programmet är föremål för samråd där fastighetsägare och andra får möjlighet att lämna synpunkter.
Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse. Efter programsamrådet tar samhällsutvecklingsnämnden ställning till om arbetet skall fortsätta. Detta leder i så fall till ett planuppdrag. 

En detaljplan ska endast grundas på ett program om det anses nödvändigt för att underlätta planarbetet.

  • Senast uppdaterad 8 maj 2019