Till undermeny Karta Kontakt

Lantbruk och hästgårdar

Hästgård

 

De nationella miljömålen "Ingen övergödning" samt "Giftfri miljö" är vägledande för miljöenhetens och verksamhetsutövarnas gemensamma ansvar för att förverkliga en hållbar utveckling inom lantbruksnäringen.

Miljöenheten i Knivsta har tillsynsansvaret och utför inspektioner på lantbruk och hästgårdar i syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser följs i verksamheterna.

Även verksamhetsutövare har ett ansvar, och det är viktigt att alla som bedriver en verksamhet respekterar miljöbalkens hänsynsregler. Grundläggande gäller att alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs för att förhindra att människors hälsa och miljö utsätts för en negativ påverkan.

Tillstånd/anmälan

Verksamheter med mer än 400 DE (djurenheter) kallas för B-verksamheter och dessa kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Verksamheter med mer än 100 DE kallas för C-verksamheter och dessa är anmälningspliktiga. Anmälan skickas till Knivsta kommun.

Övriga verksamheter kallas för U-verksamheter och dessa är varken anmälningspliktiga eller behöver beviljas tillstånd. Däremot har dessa verksamheter samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Inspektion

I stort sett alla verksamheter med gödselhantering utgör föremål för tillsyn. Även gårdar med endast två hästar kan innebära en risk för miljön. Många små anläggningar inom ett område kan ha samma miljöpåverkan som en stor anläggning, och därför är det viktigt att ställa krav även på mindre verksamheter.

Vid en rutininspektion av miljöskyddet på ett lantbruk eller en hästgård kontrolleras främst gödselhanteringen. För att förhindra näringsläckage till mark och vatten ska gödsel förvaras på en tät plats. Utöver gödselhantering kontrolleras även kemikaliehantering (inklusive bekämpningsmedel), avfallshantering samt förvaring av cisterner.

Tillsynsavgift

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras genom att miljöfarliga verksamheter betalar tillsynsavgift.

B- och C-verksamheter har årlig tillsynsavgift. Mindre verksamheter betalar en timavgift där bland annat restid, inspektionstid, skrivelse/beslut samt administrativt arbete ingår. 

Information om nedgrävning av häst

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner en död häst. Kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer gäller dock fortfarande. Anmälan ska skickas till Knivsta kommun. Se mer information i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 23 sep 2019