Till undermeny Karta Kontakt

Arkiv och diarium

Det kommunala arkivet vårdar och bevarar handlingar från kommunens samtliga verksamheter. I diariet registreras ärenden och handlingar som kommunen hanterar, till exempel remissyttranden, utredningar, upphandlingar eller ansökningar av olika slag. 

Knivsta kommunarkiv

I  kommunarkivet finns i dagsläget handlingar från kommunala verksamheter 1862 – 1971. Till exempel, protokoll från kommunfullmäktige och bygglovshandlingar. Arkivhandlingarna är en del av det lokala och nationella kulturarvet och beskriver Knivsta kommun och dess invånare.

Vill du ta del av handlingar som finns i arkivet eller diariet kan du kontakta Knivsta kommun, tel 018-34 70 00 eller maila till knivsta@knivsta.se. Ange så noga du kan vilken handling du vill ta del av.

Publicering av handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll som rör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och nämndernas arbete publiceras i samband med att kallelsen till sammanträdet går ut. Arkiv för handlingar och protokoll från föregående år hittar du under Kommun och politik, Arkiv politiska möten. Bygg- och miljönämnden börjar inom kort även att publicera  handlingar. Handlingar och protokoll som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter publiceras inte.

Allmänna handlingar

För att få kallas allmän handling ska handlingen uppfylla 2 kriterier.
Den ska främst anses vara förvarad hos myndigheten. Med detta menas att handlingen finns tillgänglig i den meningen att myndigheten kan läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta den med tekniska hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar, och att handlingen har en rättslig anknytning till myndigheten.

Utöver att handlingen ska vara förvarad på myndigheten så ska den även vara inkommen eller upprättad. 
Med inkommen menas att handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Handlingen kan också vara upprättad. Handlingen blir upprättad när  ärendet den tillhör är slutbehandlat eller när handlingen skickas till annan myndighet.

En allmän handling är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Alla handlingar som är allmänna och offentliga kan begäras ut. 

Postlista

Är du intresserad av att se vilka handlingar som inkommit under en viss tid kan du ta kontakt med Knivsta kommun via e-post, knivsta@knivsta.se, eller telefon, 018-347000 och begära en postlista. I postlistan syns de handlingar som är inkomna och registrerade den senaste veckan. Du kan också begära att få ta del av en viss handling eller se hur beslutet ser ut i ett visst ärende. 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2019