Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala folkomröstningar

 

Knivstas invånare har möjlighet att initiera en folkomröstning genom folkinitiativ. På så sätt har invånarna möjlighet att påverka politiken även mellan de allmänna valen som genomförs vart fjärde år.

Om tio procent av den röstberättigade befolkningen i en kommun kräver en folkomröstning genom namnunderskrifter räcker det med att en tredjedel av fullmäktige stöder initiativet för att en folkomröstning ska hållas. 

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Det innebär att fullmäktige inte är bundna att följa resultatet av en folkomröstning. 

Hur väcks ett initiativ?

Alla röstberättigade i valet till kommunfullmäktige har möjlighet att starta ett folkinitiativ. Ett initiativ kan ta upp alla typer av frågor som behandlas i kommunfullmäktige. Frågor som rör enskilda personer, eller som rör det som enbart staten, en annan kommun eller landstinget ska ta hand om kan inte tas upp som fråga för en kommunal folkomröstning. Kontakta kommunen om du är osäker på om en fråga finns inom det kommunala ansvarsområdet. 

Följande villkor måste uppfyllas för att ett folkinitiativ ska kunna leda till en folkomröstning:

Initiativet måste undertecknas av minst tio procent av de röstberättigade medborgarna i kommunen. 
Namnen måste ha samlats in under en period som inte får överstiga sex månader. Förteckningen ska innehålla undertecknarnas signatur, namnförtydligande, datum för undertecknandet, personnummer och adress. Listorna ska lämnas in skriftligt tillsammans med folkinitiativet. 
Den fråga som folkinitiativet berör ska vara sådan att fullmäktige kan besluta om den. 

Vad händer sedan?

Om en kvalificerad majoritet (två tredjedelar) av ledamöterna i kommunfullmäktige anser att det är olämpligt att genomföra en folkomröstning, kan initiativet stoppas. Det räcker att en tredjedel av fullmäktiges ledamöter stöder initiativet för att det ska genomföras. Om kommunfullmäktige skulle avslå ett folkinitiativ med hänvisning till grundkraven ovan kan beslutet överklagas hos förvaltningsrätten i Uppsala. 

En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande. Folkomröstningen ska hållas inom en rimlig tid efter att folkinitiativet har lämnats in. Kommunen måste samråda med Valmyndigheten om vilket datum folkomröstningen ska hållas. Det kan vara mest praktiskt att hålla omröstningen i samband med allmänna val, men det är frågans natur som avgör tidpunkten. 

Kommunfullmäktige avgör hur valsedlar, frågan och svarsalternativ ska utformas. Folkomröstningen är ett stöd för kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut i frågan, därför är det viktigt att alternativen utformas så att fullmäktige får ett bra stöd och underlag för sitt beslut. Kommunfullmäktige kan också om relevant begränsa folkomröstningen till en viss del av kommunen eller landstinget.

Kommunal folkomröstning

Om beslut om kommunal folkomröstning fattats behöver initiativtagarna genomföra en kampanj i hela kommunen om varför Knivstaborna ska rösta på förslaget.

Att driva en kampanj är både tids- och resurskrävande så det är bra att engagera flera personer som tillsammans kan jobba för att nå ut till så många som möjligt. Det är också möjligt att bedriva en kampanj mot folkinitiativet. Det är bra att samla in så mycket fakta som möjligt inför att ett folkinitiativ läggs fram samt att prata med vänner, bekanta, politiker och andra personer i kommunen för att skapa intresse och opinion i frågan.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av en kommunal folkomröstning. Efter att folkomröstningen genomförts och resultat publicerats beslutar kommunfullmäktige om resultatet ska verkställas eller inte. 

Läs mer via länkarna till höger. 

  • Senast uppdaterad 3 jun 2019