Till undermeny Karta Kontakt

Öppet möte om revidering av översiktsplanen

Tillbaka till Öppna möten
Tid: tisdag 08 november kl 18:30 - kl 21:00
Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus

Pappa och barn vid strand 

Då intresset för det första öppna mötet var mycket stort bjuder vi in till ytterligare ett öppet möte.  Vi riktar oss denna gång till dig som inte fick plats på första mötet. Se nedan hur du anmäler dig.

Knivsta kommun arbetar med en revidering av gällande översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas. Det är ett politiskt dokument som beskriver hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas långsiktigt.

Översiktsplanen hanterar många olika frågor och sammanväger på så sätt också många olika intressen. Det är viktigt för kommunens politiker att få höra hur du som invånare tänker kring kommunens utveckling.

Fyra olika teman

Under mötet vill samhällsutvecklingsnämnden ge utrymme åt de frågor som du som kommuninvånare tycker är viktigast. De har därför i en enkät bett dig välja vilka fyra teman du vill prata om. Resultatet av enkäten visar att störst intresse finns för

 • Tema småstaden
  Enligt kommunens vision ska Knivsta tätort utvecklas till en modern småstad. Vid det här temat skulle vi kunna diskutera vad en småstad är för dig, vilka värden som är viktiga och vilka kvaliteter du tycker finns i Knivsta tätort som vi bör bevara och utveckla.
 • Tema naturområden och parker
  När kommunen växer behövs en plan för vilka grönområden som bör bevaras och utvecklas för rekreation och friluftsliv. Vid det här temat skulle vi kunna prata om vilka grönområden som är särskilt viktiga att bevara när Knivsta växer och varför, samt vad som behövs för att ett grönområde ska upplevas tillgängligt och enkelt att röra sig i.

 • Tema resande
  Enligt kommunens trafikstrategi ska gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Ett bra resandeunderlag är nödvändigt för att regionaltåg ska stanna i Knivsta även i framtiden. Vid det här temat skulle vi kunna diskutera hur kollektivtrafik kan bli ett alternativ för dig, vad som gör ett cykelstråk attraktivt för dig och hur Knivsta blir en promenadvänlig småstad.

 • Tema barnens plats i tätorten och på landsbygden
  Utomhusvistelse främjar barns utveckling. Forskning visar att större delen av barns utomhusvistelse är på gatan till och från skolan, och till och från sina fritidsaktiviteter. Vid det här temat skulle vi kunna diskutera hur man kan ta hänsyn till barnens behov i utformningen av gator och torg i staden/tätorten och hur vi kan skapa trygga miljöer för barn i staden och på landsbygden.

På mötet delar vi upp oss i grupper och diskuterar kring de olika frågorna. De tankar, idéer och synpunkter som kommer fram under mötet kommer att föras in i det fortsatta arbetet, även om allt kanske inte kommer att kunna tillgodoses.

Vill du ta del av hela resultatet finns enkäten att läsa via länk till höger på sidan.

Anmälan till mötet

För att kunna förbereda mötet så bra som möjligt behöver vi veta hur många som kommer. Vi ber dig att anmäla dig med ditt namn till e-post, knivsta@knivsta.se. Senast den 2 november vill vi ha din anmälan.

Fakta om revideringsprocessen

Den revidering vi just nu arbetar med handlar om kommunens utvecklingsstrategi, det vill säga hur kommunen som helhet ska utvecklas, hur kommunen blir attraktiv att bo, växa upp och verka i, samt var och hur det ska ske. vi arbetar också med hur Knivsta tätort på sikt kan utvecklas till en småstad.

Denna revidering handlar alltså inte om att ändra hela översiktsplanen, utan fokus ligger på dessa två frågor som är grundstenarna i planen.

Det här händer efter mötet

 • Efter det öppna mötet kommer ett förslag till reviderad översiktsplan att färdigställas med fokus på kommunens utvecklingsstrategi.
 • Strax efter årsskiftet 2016/2017 ska förslaget gå ut på samråd. Som kommuninvånare får du då ytterligare möjligheter att säga din mening.
 • Efter samrådet ges ytterligare tillfälle att lämna synpunkter under utställningsfasen.
 • Målsättningen är att kommunfullmäktige i slutet av 2017 ska fastställa den reviderade översiktsplanen.

Välkommen hälsar
Samhällsutvecklingsnämnden


 • Senast uppdaterad 20 okt 2016