Till undermeny Karta Kontakt

Mål och budget 2018

pojke med nyckelpiga

 

Budgeten är kommunens viktigaste dokument och fastställs av kommunfullmäktige för det kommande året. Budgeten anger hur dina skattepengar ska användas, vad kommunen ska arbeta med och hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika verksamheterna. 

Att driva kommunen kostar drygt 1 miljard kronor

Att driva Knivsta kommun 2018 kostar ungefär 1,14 miljard kronor. Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och kommunens största verksamhet är utbildning och barnomsorg. Därför tilldelas utbildningsnämnden mest pengar, 58 procent av kommunens driftsbudget.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, tilldelas 25 procent av driftsbudgeten. Andra verksamheter som kommunen ansvarar för är underhåll av gator och vägar, fysisk planering, räddningstjänst, kultur och fritid samt miljö och hälsoskydd. 

Intäkter

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som Knivstabo med genom den skatt du betalar.

Skattesats

Liksom förra året är skatten till kommunen 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp.

Totalt är kommunens skatteintäkter beräknade till 1 046 miljoner kronor, eller cirka 1 miljard kronor. I den summan ingår också bidrag och utgifter till utjämningssystemet samt den kommunala fastighetsavgiften.

Resten av kommunens utgifter finansieras genom intäkter från exploatering av kommunens mark samt från avgifter, till exempel för bygglov och hämtning av hushållsavfall. Kommunen får även vissa bidrag från staten. Det budgeterade överskottet för 2018 är 5,4 miljoner kronor.

Investeringar

Inför 2018 finns 232 miljoner kronor avsatta för investeringar, och totalt för hela planperioden 2018-2021 planeras investeringar för 751 miljoner kronor. Stora investeringar de närmaste åren är bland annat fotbollsplaner, medfinansiering av gång- och cykelvägar och exploatering. 

Utmaningar under året

Knivsta kommun står inför stora utmaningar eftersom bygget av en stad innebär fler invånare och krav på ökad kommunal service. Det kräver investeringar som vägar, cykelvägar, vatten och avlopp. Nya skolor och förskolor är under projektering för att möta kommande behov. Inom fritid och kultur pågår byggandet av Centrum för idrott och kultur, med två fullstora sporthallar, ishall och lokaler för scenkonst och kampsport.

Det här innebär att de ökade skatteintäkterna under kommande år redan är bundna till beslutade åtaganden. Ett viktigt uppdrag från kommunfullmäktige till kommunens förvaltning är att arbeta med digitalisering från 2018. 

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande mål för kommunens verksamheter:

  • Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus
  • Knivsta kommun ska genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i
  • Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet
  • Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande

Vision 2025

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren. 

Knivsta - där framtiden bor
”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Läs mer och ta del av det som berör dig

Det är kommunstyrelsen och de olika nämnderna som styr den dagliga verksamheten i enlighet med den fastställda budgeten. De sammanträder ungefär en gång i månaden. Handlingar och protokoll kan du ta del av via webben. Det går också bra att sitta med och lyssna. Både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna (utom bygg och miljönämnden) har öppna sammanträden.

Via länken till höger kan du ladda ner hela budgeten. 

 

 

 

  • Senast uppdaterad 2 maj 2018