Till undermeny Karta Kontakt

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet

Knivsta kommun ska föra en personalpolitik som medverkar till att kommunen uppfattas som en jämställd arbetsplats. Varje arbetsplats ska ta aktiv del och bedriva ett jämställdhetsarbete.  En jämnare könsfördelning mellan mans- respektive kvinnodominerade yrken ska uppmuntras.

Alla anställda ska informeras om målen i jämställdhetsplanen. Vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även frågor om hur man uppfyller målen i jämställdhetsplanen finnas med.

Varje nytt år ska en lönekartläggning göras i samband med uppföljning av jämställdhetsplanen.  

Mångfald

Knivsta kommun ska sträva efter att anställa fler personer ur grupper som idag inte finns representerade, eller endast har få representerade på arbetsplatserna.  

Genom ett öppet rekryteringsförfarande ska personer av båda könen, annan etnisk tillhörighet än svensk etc ha lika stora möjligheter att söka lediga tjänster i Knivsta kommun.  

Arbetsgivaren ska förebygga och förhindra att trakasserier förekommer på arbetsplatsen på grund av etnisk tillhörighet, sexuell läggning etc, på samma sätt som vid annan diskriminering.

 

 

 

  • Senast uppdaterad 9 mar 2017