Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Pedagogisk samordnare för nyanlända

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-25 Knivsta kommun inrättar en ny tjänst som pedagogisk samordnare för nyanlända. Uppdraget som samordnare kommer att riktas mot samtliga kommunala grundskolor åk F-9 och utgår från Thunmanskolan. Uppdraget innebär att bygga upp rutiner för mottagande av nyanlända elever i kommunen, genomföra språkliga kartläggningar och vara ett stöd för familjerna innan skolplacering är klar. Det kommer att finnas stora möjligheter att själv vara med och påverka tjänstens utformning.
 • Säkerhetssamordnare/allmänutredare

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-27 Vi söker en säkerhetssamordnare/allmänutredare som under ett år stärker upp kommunens säkerhetsarbete (50 %) samt genomför kvalificerade utredningar och andra uppdrag i rollen som allmänutredare (50 %). Tjänsten är placerad i stabsgruppen centralt i kommunledningskontoret tillsammans med befattningar med angränsande eller till viss del överlappande ansvarsområden. Som säkerhetssamordnare har du det övergripande ansvaret för att tillsammans med kommunledning och andra funktioner driva och utveckla kommunens säkerhetsarbete i enlighet med lagar och förordningar. Fokus i arbetsuppgifterna varierar över tid, beroende på samhällets utveckling samt genomförda risk- och sårbarhetsanalyser. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att; - samordna kommunens interna säkerhetsarbete - samordna det systematiska brandskyddsarbetet i kommunhuset - delta i arbete kring valsäkerhet - samverka med aktuella aktörer, exempelvis polis och räddningstjänst - stödja och bistå i delar av kommunens beredskapsarbete. I egenskap av utredare tar du fram underlag för politiska beslut samt medverkar i eller leder analys- och utredningsuppdrag. Det kan även bli aktuellt att delta i vissa kommunövergripande projekt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som allmänutredare är att; - bedriva utredningsarbete, både kvalificerade utredningar och mindre omfattande utredningar - att besvara övergripande remisser, inkomna motioner och medborgarförslag - söka och sammanställa information inom flera olika typer av uppdrag - stödja i processer kring planering och uppföljning.
 • Kommunvägledare

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-27 Kommunvägledaren har en mycket central funktion och hanterar stora mängder information inom alla kommunens verksamhetsområden. Yrkesrollen innebär att vara kommunens ansikte utåt, vilket betyder att kommunvägledaren skapar det första intryck medborgaren får av organisationen. Kommunvägledarna arbetar tätt ihop för att lösa så mycket som möjligt av de inkommande frågeställningarna och de möter och kommunicerar med medborgarna via telefon, e-post, besök och via facebook. Arbetet baseras på tre olika områden: kundbemötande, handläggning av olika slags ärenden samt utveckling av verksamheten. Den största delen av arbetstiden innebär att besvara och hantera telefonsamtal från allmänheten. Uppgifterna kan vara av skiftande karaktär, då kommunvägledaren i ena stunden informerar om förfarandet vid bygglov, för att i nästa stund till exempel upplysa och vägleda allmänheten om förskoleplacering. Kommunvägledarna arbetar schemalagt måndag till fredag.
 • Undersköterska med körkort, tillsvidare och längre vikariat

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-31 Att arbeta inom hemtjänst i äldreomsorgen innebär att träffa andra människor och vara ett stöd i deras vardag. Arbetet utförs i hemmen. Insatserna varierar från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och delegerad hälsosjukvård. Teknikutveckling står högt i prioritering i Knivsta kommun. Det innebär att vi ska ha ett nytänkande och hitta nya lösningar för att utveckla teknik i välfärden. Äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för brukarnas individuella behov och önskemål.
 • Trafikplanerare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-31 Som trafikplanerare arbetar du främst med strategisk trafikplanering på lång sikt, och kommer ha en aktiv roll i arbetet med att planera transportsystemet i ett växande Knivsta. Du kommer ha en central roll i arbetet med att ta fram och utveckla den transportplan som ska gälla för det växande Knivsta inom ramen för kommunens avtal med staten om bostadsbyggande kopplat till nationella planen och fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Knivsta ska enligt avtalet planera för att bygga 15 000 nya bostäder i hållbara stadsdelar under de kommande 40 åren. Tjänsten innebär också att du ansvarar för förankring, planering och genomförande av antagna planer och program inom kommunen. Tillsammans med trafikingenjören på enheten har du ett övergripande ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet på kommunens vägnät och i din roll ingår att utreda trafikfrågor och svara på remisser av trafikpolitisk karaktär. Vidare ingår det även att ta fram förstudier och arbeta med projektutveckling i tidiga skeden av planeringen. Som trafikplanerare tar du en aktiv roll för att effektivisera transportsystemet genom att arbeta med beteendepåverkande åtgärder. Ett växande Knivsta ska bygga på hållbarhet, och mobilitet kommer vara en nyckel till att nå framgång. En viktig del av arbetet kommer vara att verka för en effektivare kollektivtrafik, både lokalt och regionalt. Som trafikplanerare är du kommunens kontaktperson mot Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikverket, Region Uppsala samt andra aktörer i länet. Vidare kommer du att vara kommunens representant i olika samarbetsforum, såsom ABC-samarbetet, Forum för fysisk planering (FFFP) m.fl. Du kommer också ha en del kontakt med kommuninvånare, i form av svar på önskemål och synpunkter beträffande trafik. Du kommer att få en utvecklande roll i en stimulerande miljö med engagerade medarbetare.
 • Trafikingenjör

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-31 Som trafikingenjör kommer du arbeta med fokus på den fysiska trafikmiljön, både med trafiklagstiftning i form av lokala trafikföreskrifter och dispenser, men även med trafiksäkerhet, framkomlighet och gatuutformning. Enheten består av en mindre grupp med högt ansvarstagande. Du kommer arbeta i nära samarbete med projektledare, driftledare och vår trafikplanerare. Förutom erfarenhet och kunskap kring lokala trafikföreskrifter ser vi därför att du har kunskap i frågor om skyltning, gatuutformning och dimensionering av gaturummet med stöd av VGU. Du kommer i din roll vara enhetens stöd till planenheten i utformningen av gatumiljöer i nya detaljplaner. Vidare så kommer du att ansvara för kontakter med ledningsägare och bevaka ledningssamordning. Du kommer att få en utvecklande roll i en stimulerande miljö med engagerade medarbetare.
 • Undersköterska med körkort natt, vikariat

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-31 Vi söker nu en drivande och flexibel undersköterska till Nattpatrullen. Som undersköterska hos oss motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål genom uppsatta mål, delaktighet och genomförandeplaner. På natten ansvarar varje undersköterska för en avdelning med 18 boende eller för nattarbete i ordinärt boende. Nattarbetet kräver ett samarbete mellan de olika avdelningarna. Knivsta kommun kommer att atkivt börja arbeta med heltid som norm.
 • Biståndshandläggare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-01 Enheten ansvarar för biståndshandläggning inom äldre och funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänst. Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL/LSS med ett brukarfokus där individens behov står i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Samverkan med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. Vi söker nu 1-2 st biståndshandläggare. Vi står nu i en omstrukturering på enheten varpå det är flexibelt i vilket område som tjänsterna kan tillsättas. Områdena som vi har är: Biståndshandläggare LSS. Biståndshandläggare LSS handlägger alla åldrar inom LSS samt barn under 21 år SoL. Socialpsykiatri SoL 21 år och äldre I arbetet ingår att du aktivt medverkar i utvecklingen av verksamheten och ingår i olika samverkansgrupper som ärendehanteringsgrupper, handledning och andra forum som är av vikt för tjänsten. Uppge i din ansökan vilket av områdena du är intresserad av att arbeta med.
 • Miljöchef

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-03 Miljöenheten består idag av 10 personer inklusive miljöchef. Dessa personer arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning inom området för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelstillsyn. Uppdraget som enhetschef innebär att du stöttar, leder och fördelar arbetet inom enheten. Som Miljöchef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för enheten. Du deltar i bygg- och miljökontorets ledningsgrupp och rapporterar direkt till bygg- och miljöchefen. Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner och trycket på enheten är stort. Utifrån det ställs stora krav på dig som ledare att kunna prioritera och fördela arbetet. Som miljöchef krävs att du är en engagerad, strukturerad och erfaren ledare med stod vana av att kommunicera med såväl tjänstemän som politiker och medborgare.
 • Förskollärare på Gredelby förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-03 Vi söker dig som är engagerad förskollärare och som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla förskolan alltid med tanke på barnens bästa. Du får arbeta med engagerade och erfarna pedagoger och du får tid att planera och följa upp verksamheten enligt ett avtal för förskollärare. På Gredelby förskola är vi inspirerade av Reggio Emilia och det är alltid spännande projekt på gång. Välkommen till oss!
 • Resurs till mindre grupp åk 4-9

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-08 Arbete med elever inom autismspektra. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av pedagoger och assistenter. Tillsammans finns ni för eleverna under hela deras skoldag där både undervisning och socialt arbete är stora viktiga hörnstenar för våra elever. Vuxentätheten är hög, tack vare detta kan vi ta stor hänsyn till varje individs behov och skapa bra och nära relationer med både eleverna och vårdnadshavare. Utifrån din kompetens medverkar du till elevgruppens måluppfyllelse. Du har tillgång till regelbunden handledning och kompetensutveckling inom NPF. Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar nära teamet. I kommunen finns övergripande nätverk för de olika professionerna.
 • Undersköterskor till Estridsgård, vikarier.

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2019-02-19 Våra särskilda boenden för äldre består av omvårdnadsboende, demensboende och korttidsboende. De särskilda boendena för äldre har regelbunden läkartillsyn, enligt överenskommelse med Uppsala läns landsting. Varje särskilt boende har dessutom tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Hälso- och sjukvård samt rehabilitering är en integrerad del i det vardagliga arbetet vid de särskilda boendena. Nu söker vi vikarier till både omsorgsboendet och demensboendet. Arbetet består av sedvanliga omvårdnadsuppgifter. Som undersköterska/vårdbiträde ger du de boende den hjälp och stöd de behöver i sin vardag. Vi tror att du som söker är en lugn person som är lyhörd men också arbetsam. Du är trygg i din arbetsroll och ser mervärdet i att få hjälpa människor. Eftersom du kommer att arbeta i grupp så behöver du kunna sammarbeta och kommunicera på ett bra sätt. Vi sätter stor vikt vid din attityd och ditt bemötande. För att kunna dokumentera väl så behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Du delar också vår uppfattning om att äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för brukarnas individuella behov och önskemål.
 • Sommarvikarier inom Äldreomsorg/Hemtjänst och personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-28 Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb med mycket goda möjligheter till fortsatt arbete? Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för anda människors livsglädje Vi söker nu sommarvikarier inom följande yrkesgrupper: • Vårdbiträde • Undersköterska • Personlig assistent Som undersköterska och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Som personlig assistent inom Knivsta kommun arbetar du enligt Lagen för stöd och service till funktionshindrade. Du arbetar i brukarens hem och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Semesterperioden är juni till augusti och vi söker sommarvikarier till dag, kväll, natt och helg. Alla sommarvikarier får ett bra och hjärtligt bemötande och i år satsar vi på en gedigen gemensam introduktion, gemensam utbildning och möjligheten att gå dubbelt med en senior kollega i upp till fem arbetspass. Ni anställs med månadslön eller timvikariat med mycket goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren.
 • parkarbetare för säsong 2019

  Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-03-14 Som säsongsanställd parkarbetare har du ett varierat och fysiskt jobb. Skötsel av planteringar, badplatser, renhållning och bevattning är exempel på arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga medarbetare i vårt driftlag.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2019-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Kontaktperson till 25-årig tjej

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-04-30 Vi söker en kontaktperson åt en 25-årig tjej boendes i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare, utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. I uppdraget ingår det att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktperson är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bland annat vara att stödja kunden i olika vardagssituationer samt att bryta den enskildes isolering som kan uppstå när man har en funktionsvariation.
 • Kontaktperson till 65-årig man

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-04-30 Vi söker en kontaktperson åt en 65-årig man boendes i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare, utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. I uppdraget ingår att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteter styrs av brukarens önskemål och kan bland annat vara att stödja brukaren i olika vardagssituationer samt att bryta den enskildes isolering som kan uppstå när man har en funktionsvariation.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017