Till undermeny Karta Kontakt

Tillgänglighet och delaktighet

Människor har olika förutsättningar och förmågor. Varje människas värde är lika, oberoende av förmåga. Förmågor kan ändras från en dag till en annan. Åtgärder som gagnar människor med funktionsnedsättning gagnar alla medborgare i Knivsta kommun

 

Tillgänglighet är en fråga om demokrati. Ökat självbestämmande ger inflytande och delaktighet för människor med funktionsnedsättning.

 

Knivsta kommun har sedan 2009 haft en ”Plan för full delaktighet”. Planen grundades på ”FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet”. Under 2012 har en beredning utsedd av kommunfullmäktige arbetat med att revidera planen, vilket har resulterat i detta dokument, ”Policy för full delaktighet”. Policyn utgår från ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, som Sverige ratificerade den 15 december 2008, 

Syftet med policyn är att vara ett styrdokument som kommunens alla verksamheter integrerar i sina styr- och ledningsprocesser.

 

Övergripande mål

Det övergripande målet med policyn är att utveckla, uppnå och bevara full delaktighet och jämlikhet för alla medborgare i Knivsta kommun. Policyn grundar sig på de lagar som reglerar dessa frågor, vilka ska ses som en miniminivå. Verksamheterna har sedan möjlighet att höja sina ambitionsnivåer. 

 

Detta ska i största möjliga utsträckning ske i samråd med Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). Föreningar och organisationer som vill åtnjuta ekonomiskt eller annat stöd av kommunen ska i sina ansökningar visa att de delar denna policys grundvärderingar.

Uppföljning

Varje nämnd och bolag ska i sina årliga verksamhetsplaner redogöra för sina mål och planer inom tillgänglighetsområdet. Dessa planers utfall ska redovisas, och vid behov kommenteras, i såväl delårsbokslut som årsbokslut till kommunfullmäktige. 

 

Varje verksamhet ska även inkludera dessa frågor i sitt vanliga interna utvecklingsarbete. Kommunicering med brukarorganisationerna sker via ”Rådet för funktionshindersfrågor”, eller i vissa fall direkt med brukarorganisationerna. Denna policy aktualitetsförklaras eller revideras vid början av varje mandatperiod.

 

Prioriterade målområden

För att målet med policyn ska kunna uppfyllas har sju prioriterade målområden tagits fram. Målområdena vilar på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är verksamheternas ansvar att arbeta fram planer och mål utifrån dessa prioriterade målområden, samt att redovisa utfallet av gjorda insatser.

 

  • Senast uppdaterad 10 dec 2018