Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från nämnd, styrelse och fullmäktige

2018-08-29

kommunhus-vapen

Ny detaljplan antagen

Vid sitt möte den 15 augusti beslutade kommunfullmäktige bland annat att anta detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera. Detaljplanen omfattar mellan sju och åtta kvarter med cirka 600 bostäderi i flerbostadshus. Planen rymmer också förskola, utrymme för centrumverksamheter, natur och park.

Kommunfullmäktige beslutade att man ska införa e-förslag i Knivsta kommun. Till skillnad från det nuvarande systemet med medborgarförslag hanteras e-förslag digitalt och lämnas direkt på kommunens webb.

Godkända köpeavtal och markanvisning

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 20 augusti bland annat att godkänna fem köpeavtal med TB-gruppen Bostad AB avseende delar av fastigheten Ängby 1:1, som ingår i ovan nämnda detaljplan. Syftet är att utveckla fastigheten för i huvudsak bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Gredelby 1:3 till Lidl Sverige KB. Avtalslängden är 12 månader. Det aktuella området ingår i ett område där förslag till detaljplan just nu förbereds. Syftet är att pröva om det markanvisade området kan utvecklas för dagligvaruhandel.

Efter votering beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet om att bilda en gemensam IT-nämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Ärendet kommer behandlas på ett extra
kommunstyrelsesammanträde den 3 september.

Ansökan om bidrag för att utveckla stadsgrönska

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 27 augusti att från nämndens ofördelade investeringsmedel överföra 750 000 kronor för utredningskostnader till det påbörjade arbetet med att planlägga Ledingevägen. Gunnar Gidlund (KD) reserverade sig. 

Man beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om medel för ”Grönare Städer” från Boverket. Bidraget kan beviljas kommuner med avsikt att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i urban miljö. Bidraget ger 50 % finansiering av ej påbörjade projekt.

Nämnden beslutade att bevilja ett medborgarförslag om att återställa ett naturområde längs med Högåsvägen till mer tillgängligt lek- och rekreationsområde. Röjning av området innebär kostnader som ryms inom befintlig budget.

Man behandlade en motion från Kenneth Gunnar (KNU) om att inrätta ett naturvårdsråd i Knivsta kommun. Rådet skulle enligt motionen fungera som dialog- och remissorgan när naturmark tas i anspråk vid exploatering. Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett sådant naturvårdsråd. 

Fler beslut och alla handlingar hitta du via länkarna till höger. 

  • Senast uppdaterad 29 aug 2018