Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen och fullmäktige

2018-01-31

kommunhuset i snö och sol

 

Fiskevårdsområde och naturreservat

Kommunfullmäktige röstade den 24 januari ja till ett medborgarförslag om att kommunens ska ta initiativ till att bilda ett fiskevårdsområde för sjön Valloxen. 

Fullmäktige avslog en motion från Knivsta Nu med förslaget att fullborda Lunsenreservatet. Det innebär att den delen av Lunsenskogen som ligger inom Knivsta kommungräns i dagsläget inte kommer bli naturreservat. Det aktuella området ägs idag av privata markägare. Knivsta Nu, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. 

Fullmäktige beslutade att införa en avgift för dödsboanmälan samt att avgiften ska bestå av en timtaxa som utgör 0,8 procent av prisbasbeloppet.

Inriktningsmål budgetdialog

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 29 januari om inriktningsmål och ekonomiska ramar 2019-2022 för den fortsatta budgetdialogen. Kommunstyrelsen antog föreslagna mål, ägardirektiv, planeringsramar samt investeringsplan. 

Man behandlade processen för revidering av budget 2018 och beslutade att efterhöra hos socialnämnden angående behov av stöd från kommunstyrelsen för att följa budget 2018.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Knivsta Nu och Miljöpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag; att en granskningsgrupp ska tillsättas för att gå igenom och föreslå förändring av budgeterings- och prognosmodellen i syfte att öka träffsäkerheten. 

Markanvisningsvtal och ökat behov av valarbetare 

Kommunstyrelsen godkände förlängt markanvisningsavtal med Mitsemhus Produktion AB för del av fastigheten Trunsta 3:2. Syftet är att pröva om området, som ligger strax nordväst om centrala Knivsta utmed Trunstavägen, kan planläggas och utvecklas för bostäder och ett företagscenter. 

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 400 000 kronor för vardera åren 2018 och 2019 för projektanställning av assisterande valarbetare. Inför valen 2018 har valdistrikten delats från åtta distrikt till tolv, och den stora inflyttningen av kommunmedborgare över 18 år har ökat avsevärt. Förvaltningen bedömer därför att valkansliet behöver utökas.

Flera medborgarförslag 

Kommunstyrelsen behandlade flera medborgarförslag; förslag om att bygga bland annat en linbana mellan Knivsta centrum och norra Alsike, ett parkeringshus väster om järnvägen samt en vänthall för tåg- och busspendlare. Samtliga förslag ska vidare till behandling i kommunfullmäktige. 

 
Läs mer och ta del av handlingar via länkarna till höger. 
  • Senast uppdaterad 31 jan 2018