Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelse, nämnd och fullmäktige

2018-06-05

Knivsta kommunhus

 

Inriktningsbeslut mål och budget

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 28 maj att anta föreslagna mål och ägardirektiv att gälla i det fortsatta budgetarbetet 2019, och att anta föreslagen planeringsram för 2019 att gälla i nämndernas fortsatta budgetarbete. 

Lennart Lundberg (KNU) reserverade sig, Pontus Lamberg (KD) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande, Anna Koskela-Lundén (L) och Christer Johansson (V), anmälde särskilda yttranden. Vänsterpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna hade lagt fram egna förslag till inriktningsbeslut innan mötet.

Bakgrunden är att kommunstyrelsen har uppdraget att bereda mål och budget samt lämna förslag till kommunfullmäktige för beslut. Normalt beslutas mål och budget i juni månad. Eftersom 2018 är ett valår kommer beslut om mål och budget 2019-2022 fattas av kommunfullmäktige i november. För att inte förlora tid och tempo i budgetprocessen beslutar kommunstyrelsen om ett justerat inriktningsbeslut som nämnderna har att förhålla sig till i avvaktan på kommunfullmäktiges budgetbeslut i november.  

Avvikelse investeringskostnad för CIK

Kommunstyrelsen tog emot en återrapportering om avvikelse från budget för investeringskostnaden för bygget av Knivsta Centrum för idrott och kultur. Jämfört med mars 2017 har kostnaden ökat från 295 till 362 miljoner kronor, vilket bland annat beror på dagvattenproblem och svåra markförhållanden som inte kunnat förutses. Under projekteringsfasen har även beslut tagits om kvalitetshöjningar, exempelvis i form av restaurang istället för café och mer funktionell scenkonstlokal. Total investeringskostnad, inklusive de kontorslokaler som ska hyras ut externt, beräknas till 390 miljoner kronor. 

Samhällsutvecklingsnämnden

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 21 maj att anta detaljplan för Vrå 1:150 Idrotts- och Aktivitetshus i Norra Alsike. Tanken är att byggnaden, med god arkitektonisk utformning, ska rama in det torg som planeras direkt väster om byggnaden och därmed bli en central punkt i Alsikes kommande utbyggnad. 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att fortsätta planarbetet och att informera Lidl Sverige AB om de tekniska och kapacitetsmässiga hinder som finns för att driva planarbetet framåt för att företaget själv ska kunna ta ställning om de vill fortsätta att planera för en butik.

Kommunfullmäktige

På sitt möte den 30 maj beslutade kommunfullmäktige bland annat att anta det reviderade arvodesreglementet för politiker.  Lennart Lundberg (KNU), Dag Dacke (KNU), och Roger Andersson (KNU) lämnade en skriftlig reservation. Samtliga ledamöter från Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett avslagsyrkande. 


Läs fler beslut och ta del av handlingar via länkarna till höger. 

  • Senast uppdaterad 5 jun 2018