Till undermeny Karta Kontakt

SKLs rapport Företagsklimat 2017 är klar

2018-05-02

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i dag rapporten Företagsklimat 2017. Till grund för rapporten ligger en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom sex myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelstillsyn och Serveringstillstånd. 

De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2017 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De har också med hjälp av tre frågor gjort en helhetsbedömning av kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).
Sammantaget når Knivsta en NKI på 61 vilket enligt SKL:s rapport ligger inom skalan lågt (61-50). Undersökningen omfattar 159 kommuner. I den sammanslagna rankingen av deltagarna hittar man Knivsta på plats 157.  

Litet antal deltagande företag

Knivsta har resultat inom tre av sex myndighetsområden. För att ett område ska ingå i den ranking som SKL gör krävs minst tolv svar. Det uppnås i Knivsta enbart inom bygglov där 18 företag deltagit i undersökningen. I den rankingen placerar sig Knivsta på plats 58 av 134.

- Den låga placeringen i totalrankingen är anmärkningsvärd och ett resultat som vi inte på något sätt är nöjda med, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi behöver dock analysera siffrorna närmare. För Knivstas del är det antal företag som berörts av myndighetsutövning lågt. Därmed kan enskilda svar väga tungt. Likaså har vi bara resultat inom tre av sex områden.

- Men självklart behöver vi bättra oss. Företagen i Knivsta är viktiga för kommunens utveckling och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen med dialog och samverkan, för att tillsammans utveckla företagsklimatet. Vi behöver också se över varför vi inte har resultat inom alla områden.

 

  • Senast uppdaterad 2 maj 2018