Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunfullmäktige och samhällsutvecklingsnämnden

2018-03-19

kommunhuset i snö och sol

Vill riva upp tidigare beslut om prioritering av detaljplanearbetet

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 12 mars att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2017. Årets resultat för nämnden är ett överskott på 22 394 tkr.

Man beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att upphäva ett tidigare beslut från 6 december 2016 om ”att nedprioritera arbetet med detaljplaneläggning av alla projekt som inte ligger inom Knivsta tätort och Alsike tätort” samt att ta fram en modell för prioriteringsordning. Man beslutade även att nämnden ska få löpande information om prioriteringsordningen av detaljplaner för hela kommunen. Boo Östberg från Centerpartiet anmälde skriftlig reservation mot den tredje beslutssatsen.

Nämnden beslutade att den nya skolan i Norra Alsike ska heta Adolfsbergsskolan – namnet har tagits fram i samarbete med skolelever. Nämnden beslutade att den nya förskolan som byggs i Kölängen ska heta Norrgårdens förskola, samt att kvarteret ska ha namnet Kvarteret Daggkåpan.

Flera medborgarförslag behandlades

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 7 mars att avslå socialnämndens begäran om full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande barn och unga med anledning av att förslaget inte är möjligt att finanisera under 2017. Fullmäktige beslutade att anta förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Knivsta kommun. Exploateringsavtal tecknas när icke kommunägd mark ska detaljplaneras.

Fullmäktige behandlade flera medborgarförslag; ”Bygg ett centralt parkeringshus väster om järnvägen”, ”Bygg en linbana mellan Knivsta station och Alsike Nord” samt ”Bygg en vänthall för buss- och tågpendlare”. Ta del av svaren på medborgarförslagen samt andra beslut och handlingar från fullmäktige och samhällsutvecklingsnämndens möten via länkarna till höger. 

 

  • Senast uppdaterad 19 mar 2018