Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

Ordförandeklubba

 

På sitt möte den 19 mars beslutade kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2017 för kommunstyrelsens verksamheter.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att flytta över 400 000 kr för flyktingverksamhet från kommunstyrelsens budget till socialnämndens budget och att flytta över 600 000 kr för flyktingverksamhet till verksamhet säkerhet och beredskap.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2018-2020. Handlingsplanen är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från kommunens verksamheter för utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst. Beredskaps- och säkerhetssamordnare, frivilligsamordnare samt polisen har också medverkat. 

Utgångspunkten i handlingsplanen är att kommunen ska arbeta med aktiviteter som stärker demokratiska värderingar, förebygger att personer och/eller grupper ansluter sig till våldsbejakande extremism och underlättar för personer att lämna den våldsbejakande miljön. Planen ska vara ett verktyg för planering av arbetet och ska följas upp.

Gredelby förskola
Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Kommunfastigheter att tillsammans med förvaltningen planera för en om- och tillbyggnad av 
Gredelby förskola med byggstart hösten 2019. Insatsen ska lösa lokalernas arbetsmiljöproblem samt öka kapaciteten på förskolan med ytterligare en avdelning för 20 barn. 

  • Senast uppdaterad 26 mar 2018