Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från samhällsutvecklingsnämnden

2018-11-16

kommunhuset entré med ljung i förgrunden 420

Samråd om detaljplan för centralt kvarter

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 5 november bland annat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för södra delen av kvarteret Segerdal. Kvarteret på cirka 14 200 kvm rymmer idag det gamla Konsumhuset, centrumbyggnaden samt gamla Modins järnhandel (idag Swedbank). 

Kvarteret är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka samman det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs Apoteksvägen. 
Syftet med detaljplanen, där det så kallade Modinhuset bevaras och övriga byggnader ersätts med nya, är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter samt parkmiljö. (Planen ska bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv stadsmiljö med täta stadsrum där entréer och butiker vänder sig ut mot gatorna.)

Strategi ska tas fram för tätorternas utemiljöer

Nämnden behandlade tre ledamotsinitiativ och två motioner som handlade om vikten av att säkerställa att det byggs lekplatser och parker samt att avsätta utrymme för det. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive en handlingsplan.

I strategin ska parker, lekparker, aktivitetsytor och tätorternas natur ingå. Strategin ska kunna fungera som ett stöd i detaljplanearbetet och arbetet med översiktsplan och kunna ge ett tydligare ramverk för samtliga parter; exploatörer, politiker, kommunens förvaltning samt för invånarna. Återrapportering ska ske till nämnden i juni 2019.

Läs fler beslut och ta del av handlingar via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 16 nov 2018