Till undermeny Karta Kontakt

Dialog med förskolan Lilla Brännkärr

2018-10-16

barn med löv i handen - 420

 

Just nu pågår ett detaljplanearbete för det obebyggda skogsområdet i närheten av Brännkärrsskolan. För att ta reda på hur förskolan Lilla Brännkärr använder skogen i sin utomhuspedagogik följde kommunen med förskolan ut i naturen. 

Under en förmiddag förra veckan följde två representanter från Knivsta kommuns samhällsbyggnadskontor med ut i förskolans närnatur för att få en ökad förståelse för hur förskolan använder skogen i sin pedagogik och vilka platser de besöker. Förskolan ledde besöket ut i naturen och under skogsturen gjordes fyra stopp som innehöll olika typer av lekar och undervisning. Dialogen genomfördes tillsammans med en grupp om 15 stycken femåringar och två pedagoger. Från Knivsta kommun var planenheten och park- och naturenheten representerade. 

Nu arbetar planenheten med att sammanställa det inkomna materialet. Den kunskap som dialogen givit kommer att tas med som underlag under den fortsatta planprocessen. 

Samhällsutvecklingsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete för fastigheten Vrå 1:64. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Syftet är också att ta hänsyn till och utveckla de gröna värdera på platsen.

Via länken till höger kan du läsa mer om detaljplanen. 

forskolebarn i skogen 420

  • Senast uppdaterad 16 okt 2018