Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från fullmäktige, kommunstyrelse och nämnd

2018-10-01

kommunhus-vapen

 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september bland annat att godkänna samverkansavtal för gemensam it-nämnd i Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Fullmäktigemötet var det sista med de ledamöter som valdes 2014 och under mötet avtackades presidiet – ordf Kenneth Gunnar, 1:e vice ordf Anne-Marie Morhed (ej närvarande) samt 2:e vice ordf Niclas Uggla. Alla ledamöter tackades för sitt arbete under mandatperioden med en symbolisk ros.

sista fullmäktige blommor 420

Kommunstyrelsen gav på sitt möte den 17 september klartecken för att arbetet med en ny biblioteksplan påbörjas hösten 2018. Man behandlade också en förfrågan från Olunda ryttarförening om
extra kommunalt bidrag för ökade verksamhetskostnader i samband med sommarens extrema väder. Ärendet återremitterades i avvaktan på skördesäsongens slut. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för extra föreningsbidrag vid särskilda händelser.

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 24 september att anta detaljplan för förskola intill Boängsvägen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola på 6 - 8 avdelningar. Dessutom tillkommer en ny trafiklösning med en cirkulationsplats som ska förbinda Gredelbyleden med Boängsvägen och Kölängsvägen. Man beslutade även att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för Alsike Nord etapp 2, i enlighet med förslag till samrådshandling. Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverade sig mot parkeringsnormen.

Ta del av fler beslut, handlingar och protokoll via länkarna till höger.

  • Senast uppdaterad 1 okt 2018